Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: UPIORNA NOC SAUNOWA - SAUNY Fitness Academy Sky Tower 31.10.2014

Posted by Highlander on 19-10-2014 20:57
#1

https://www.facebook.com/events/14838...945206146/

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00

Posted by piwonik1 on 19-10-2014 21:31
#2

Ciasnota w tym Sky Tower.

Edited by Turysta on 01-01-1970 00:00

Posted by Turysta on 19-10-2014 22:07
#3

2h wytrzymaæ w SKY i nie nudziæ siê to ju¿ co¶ a co dopiero 4.5h, cena "¶rednio" konkurencyjna.
10 z³ wiêcej i mamy ca³y dzieñ w TR w mistrzowskiej obsadzie w programie urodzinowym.
Wybór (dla mnie) jest oczywisty Smile

PS
Tak marudzê coraz bardziej ale nic nie poradzê efekt Ludwigsfelde i Satamy szybko nie utonie.
Chyba trzeba mysleæ o powtórce Grin

Posted by Highlander on 20-10-2014 06:06
#4

W Sky Tower te¿ jest mistrzowska obsada Wink
Nie by³em na poprzednich dwóch nocach w Sky, ale na t± siê wybieram.

Po³±czony z October 27 2014 12:08:10:
Kto¶ siê wybiera?
Turysta, noc w WPW siê pokrywa³a z urodzinami Term, ta w Sky siê nie pokrywa Wink

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00

Posted by Turysta on 27-10-2014 21:02
#5

Hajlender Smile pokrywa siê z ... ma³o atrkcyjn± ofert± cenow± oraz zarwan± noc± 1 listopada - termin "¶rednio" mi pasuje. Tak¿e poznanie pierwszego forumowicza (o tym wspomina³e¶ w innym temacie) musisz od³o¿yæ na inny raz.
A mo¿e do Pragi siê wybierzesz, bêdzie wreszcie okazja zapoznaæ prezesa dolno¶l±skiego odzia³u PTS Wink
Ja ostatnio saunuje niezwykle rzadko, nie wiem kiedy oddwiedzê WPW/Sky, obecnie mi siê nie spieszy.

Posted by Highlander on 27-10-2014 22:53
#6

Nie ma czego¶ takiego jak dolno¶l±ski oddzia³ PTS Smile
Na razie nie planuje zagranicznych wypadów, jeszcze du¿o w Polsce do odwiedzenia Wink

Posted by Turysta on 28-10-2014 06:55
#7

Wiem, ¿e nie ma dlatego pu¶ci³em oko :] W Polsce owszem jest wiele saun ale 90% poza nazw± nic na to nie wskazuje. Powodzenia.

Posted by indywidualismus on 28-10-2014 09:35
#8

Hej, turysto!
Doskonale rozumiem, ¿e mo¿na byæ pod urokiem saun niemieckich, tudzie¿ tamtejszej kultury saunowania.
Jednak, je¶li mówisz o niezbyt atrakcyjnej cenie w Sky Tower, to zastanawiam siê , czy nie uczyli¶my siê innej matematyki.
np. Satama kosztuje 25 Euro, czyli obecnie ponad 100 z³ za OSOBÊ. Noc w Sky kosztuje 120 z³ za PARÊ. w dodatku do Satamy jest 300 km. Przy jakim¶ oszczêdnym w miarê aucie, pal±cym 6-7 litrów, to jest ok. 100 z³ w jedn± stronê (pominê to, ¿e mój pali 2x wiêcej :-)
Doprawdy nie wiem, dlaczego tamta oferta mia³aby byæ korzystna. Mo¿e dlatego, ¿e daleko, w koñcu jeste¶ Turyst± :-)

Posted by Trojan on 28-10-2014 10:46
#9

Indywidualismus musze pobronic Turyste : )cenowo oczywiscie oferty w Polsce sa tañsze ale to jest tak samo jak z szynka za 15 z³
(tez da sie zje¶æ ) a hiszpañska dojrzewaj±c± za 98 z³ - mozna j± sie delektowac Smile za dobre uslugi trzeba p³aciæ ale warto raz na jaki¶ czas wydaæ te pieni±dze bo poziom obiektów i kultura saunowanai nieporównywalna .

Zbierajcie kase i wybierzcie sie znami na nastêpny wypad do Niemiec sami siê przekonacie Smile

Edited by Turysta on 01-01-1970 00:00

Posted by wroclove on 30-10-2014 17:27
#10

Quote

Trojan napisa³(a):

Indywidualismus musze pobronic Turyste : )cenowo oczywiscie oferty w Polsce sa tañsze ale to jest tak samo jak z szynka za 15 z³
(tez da sie zje¶æ ) a hiszpañska dojrzewaj±c± za 98 z³ - mozna j± sie delektowac Smile za dobre uslugi trzeba p³aciæ ale warto raz na jaki¶ czas wydaæ te pieni±dze bo poziom obiektów i kultura saunowanai nieporównywalna .

Zbierajcie kase i wybierzcie sie znami na nastêpny wypad do Niemiec sami siê przekonacie Smile

Dobra to ja ju¿ zbieram kasê, kupujê szynkê tylko za 15 z³ i sobie uzbieramWink

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00

Posted by indywidualismus on 01-11-2014 18:54
#11

Mnie jako¶ nasza za 15 wystarcza, chyba nie jestem wybredny.
A teraz pozwólcie, ¿e wrócê do tematu w±tku, mianowicie Upiornej Nocy Saunowej.
Akurat tego, co ch³opaki pokazali Satama (a nawet Szatana:-) by siê nie powstydzi³a!
Mroczna muzyka by³a oczywista (nawet Behemoth by³), zombi zrobione z manekinów po¿yczonych po s±siedzku te¿ nie dziwi³y, choæ zrobione z jajem, ale seanse saunowe z migotaniem ¶wiate³, ze ¶wieczkami, ze ¶wiat³ami UV, krêconymi d³oñmi rêcznikami, trzeci i czwarty wykonane prze zombie, które wylaz³o spod ³awek (!), to by³o naprawdê mistrzostwo ¶wiata!! Niech ¿a³uj± ci, co nie byli. Zapowiadali siê nawet na forum a nikogo z "naszych" nie widzia³em. Chyba, ¿e mnie ko¶ciotrupy zamroczy³y...

Posted by Highlander on 02-11-2014 20:19
#12

No ja by³em Smile Ale nie znam nikogo st±d Wink

Posted by indywidualismus on 03-11-2014 19:12
#13

I nie widzia³e¶ takiego dziwnego faceta z piórami, tym razem zwi±zanymi w kitkê??
Z brod±?? Conchita Wurst??

Posted by Highlander on 03-11-2014 21:24
#14

Nie zwróci³em uwagi Sad Raczej nie przygl±dam siê w saunie wspó³saunuj±cym Sad