Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Jesieñ 2014

Posted by Turysta on 04-09-2014 21:30
#1

Hmm... jesieñ pora roku jak ka¿da inna zbli¿a siê do nas wiêc pora poczyniæ ku temu stosowne przygotowania. Pierwsze zg³oszenie czyli propozycja banera ju¿ nap³ynê³a za co dziêkujemy i tradycyjne zachêcamy pozosta³ych do zg³aszania swoich propozycji w temacie baner, logo, etc.
Jesienny "kompetyszyn" czas rozpocz±æ. Zatem powodzenia Grin

PS1
Nagrody (nieprzyznane) z wcze¶niejszych edycji konkursu zasilaj± bie¿±c± pulê Wink

PS2
Czwarta i ostatnia moja propozycja.
Oceniaæ, g³osowaæ i komentowaæ a nie czaiæ siê! Pfft

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00

Posted by Admin on 14-10-2014 13:16
#2

Bo to ju¿ Jesieñ...
Wygl±d strony zosta³ zmieniony na Jesieñ 2014.
Podziêkowania dla Turysty i Elavi za wykonanie banerów g³ównych i dostarczenie innych grafik.
Niestety do pracy Elavi "wkrad³" siê ma³y b³±d i nie mogli¶my z niej skorzystaæ.
Zachêcamy pozosta³ych u¿ytkowników do przedstawiania swoich propozycji grafiki na nastêpn± porê roku jak± bêdzie ju¿ Zima. Bêdzie nam równie¿ mi³o je¿eli pojawi± siê prace na Andrzejki czy Bo¿e Narodzenie.

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00

Posted by Elavi on 14-10-2014 17:54
#3

Jaki b³±d siê "wkrad³"?

Posted by Admin on 14-10-2014 18:35
#4

Brakuje litery "z" w napisach.

www.naturyzm.wroclaw.pl/klub/images/photoalbum/album_20/fall_uncensored_w1.png

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00

Posted by Turysta on 15-10-2014 10:18
#5

Robert jeszcze tematyczne ikonki czytany/nieczytany post za³aduj i bêdê móg³ zamkn±æ temat. Dziêkujemy za propozycje, aktywno¶æ, "mnóstwo" komentarzy i ocen Pfft w temacie i do zobaczenia wkrótce...

Posted by Admin on 15-10-2014 11:15
#6

No faktycznie zapomnia³em o tym. Dziêki.

Posted by Elavi on 18-10-2014 11:32
#7

A to mog³e¶ powiedzieæ wcze¶niej, to bym poprawi³a i wtedy mia³a szanse na zmianê stylu tego forum.

Posted by Admin on 18-10-2014 11:44
#8

Sam zauwa¿y³em to dopiero w trakcie zmiany grafiki, wiêc czasu by³o ma³o . Bêdzie jeszcze wiele okazji aby zmieniæ styl na inny Smile

Posted by Turysta on 18-10-2014 18:03
#9

Elavi, zauwa¿y³em ten szczegó³ miesi±c temu ale Twojej reakcji na mój komentarz nie by³o Sad
http://www.naturyzm.wroclaw.pl/photogallery.php?photo_id=489

Posted by Elavi on 19-10-2014 09:41
#10

Nie widzia³am wcze¶niej tego komentarza. Dziêki. Mo¿e jeszcze bêdê mia³a kiedy¶ chêæ co¶ zrobiæ dla wygl±du tego forum.

Posted by wroclove on 30-10-2014 18:02
#11

Cos widzê ¿e nam uszczupla³a ilo¶æ tematów wy¶wietlana na stronie g³ównej. Szkoda ja jestem wzrokowcem co widzê to komentujêSmutek.

Posted by Turysta on 31-10-2014 10:44
#12

Mamy rozumieæ, ¿e "sk³adasz" wniosek o przywrócenie "rozszerzonej" listy tematów? Skoro tak Robercie czyñ swoj± powinno¶æ bo co poniektórym zas³u¿onym dla naturyzmu w Polsce brakuje tematów do komentowania Grin

Posted by Admin on 03-11-2014 09:46
#13

Ale przecie¿ wystarczy klikn±æ w menu pod Ostatnio poruszane tematy, Nowe posty i mamy ju¿ wszystkie nieprzeczytane posty od swojej ostatniej wizyty.

Dodaje dla wzrokowców dodatkowy jeden podgl±d posta wiêcej Smile
A tak powa¿nie, proszê o uwagi od innych u¿ytkowników czy w okresie zmniejszonej aktywno¶ci na forum, wystarczy 6 (sze¶æ) zajawek z forum na stronie g³ównej?

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00

Posted by wroclove on 03-11-2014 21:32
#14

Co ja skromny ¿uczek mogê powiedzieæSmutek mo¿e to tylko mi przeszkadza³o? A je¿eli tylko mi to ja zadowalam siê 6 zajawkamiWink