Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Jesieñ 2014

Posted by wroclove on 03-11-2014 21:32
#14

Co ja skromny ¿uczek mogê powiedzieæSmutek mo¿e to tylko mi przeszkadza³o? A je¿eli tylko mi to ja zadowalam siê 6 zajawkamiWink