Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Kalendarz wyjazdowy

Posted by Turysta on 21-04-2014 20:33
#12

Podtrzymuje swój udzia³ w imprezie 1 oraz 2. Ta ostatnia /i ewentualnie inne/ w zale¿no¶ci od terminu.

Sporo tych imprez my¶lê, na ca³y sezon bêdzie w czym wybieraæ.
Dopisaæ mo¿na weekendowe wypady na 1/2 dni do Czech, których organizatorem jest nasz Prezes.
W zesz³ym roku bardzo udany wyjazd, nie wyobra¿am sobie by ten punkt kalendarza zosta³ pominiêty Wink

Odno¶nie terminów. Pierwsza impreza z konkretn± dat± w kalendarzu jest Praga, po zakoñczeniu jej
proponujê ustalaæ daty kolejnych inaczej zrobi siê "m³yn". Wtedy te¿ mo¿na zak³adaæ konkretny w±tek
dla kolejnego tematu. Hmm... tylko kto ma go ustalaæ? Grin