Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Kalendarz wyjazdowy

Posted by kenny on 14-04-2014 13:38
#1

wiem ¿e mi siê dostanie za tego posta, ale...

Na ostatnim spacerze powsta³o (od¶wie¿y³o siê)
wiele pomys³ów na wyjazdy jednodniowe / weekendowe.

poniewa¿ jest sporo ró¿nych kierunków, a czasu nie jest tak wiele,
to chyba dobrym pomys³em by³oby zebranie tych tematów w jednym miejscu
np. "kalendarz spotkañ"? z konkretnymi datami wyjazdów.
pod ka¿dym eventem mo¿na by³oby siê wpisaæ tak aby mniej wiêcej oszacowaæ listê
uczestników, oraz popularno¶æ danego wydarzenia. zawsze mo¿na,
a nawet trzeba napisaæ, ¿e termin komu¶ nie pasuje ale chêtnie by siê wybra³/-a.

poni¿ej kilka ju¿ spotkañ które gdzie¶ tam w rozmowach siê pojawi³y:

1. (prowadzi temat kenny) Praga (2014/05/17-18) koszty (impreza 75z³, nocleg(+¶niadanie 60z³), transport +50z³)
wstêpnie zadeklarowani zawodnicy:
kenny, Turysta, Wronatus, Piorko666, Ksylen, Trojan, Agi, Nero60, maRuda, Nimfa * 2, marko, Tyrew * 2(bez noclegu), Marko826

2. (prowadzi temat kenny) SATAMA (obiekt saunowy pod Berlinem), (2014/06/07 lub 08(?)termin mo¿na zmieniæ)
wstêpnie zadeklarowani zawodnicy:
kenny, Trojan, Agi, Turysta, Nero60, Marko826

3. (prowadzi temat Turysta) pagórki na rowerach (1-2 dni)
wstêpnie zadeklarowani zawodnicy:
turysta, indywidualismus

4. Kryspinów
Marko826

5. Pogoria
wstêpnie zadeklarowani zawodnicy:
Nimfa, Marko826

6. rozpoczêcie sezonu grilowego (2014/05/24 lub 25(?)termin mo¿na zmieniæ)
Nimfa, Trojan

7. (prowadzi temat indywidualismus) Tatry (czerwiec? 3-4 dni)
wstêpnie zadeklarowani zawodnicy:
indywidualismus, arabeska, kenny

8. (prowadzi temat Trojan) Czelad¼
wstêpnie zadeklarowani zawodnicy:
Agi, Trojan, Marko826

9. (poprowadzi temat wroclaw80) Pla¿a N+Kemping w Czechach (lipiec/sierpieñ? 1-2 dni)
wstêpnie zadeklarowani zawodnicy:
Turysta

przepraszam je¶li kogo¶ nie wymieni³em, proszê siê wstêpnie deklarowaæ i komentowaæ - sugerowaæ terminy

zachêcam do uczestnictwa w spotkaniach.
deklaracje powy¿sze maj± okre¶liæ poziom zainteresowania tematami, tak wiêc odwagi!

no i jak prezesie wroclaw80? mo¿e byæ? Wink

Edited by Admin on 01-01-1970 01:00