Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wyprawa w KARKONOSZE 2014

Posted by Agi on 14-04-2014 07:43
#39

A ja w koñcu nie dojecha³am, a tak ³adnie obiecywa³am wroclaw80, ¿e na 100% bêdê, no wstyd Frown

Bardzo przepraszam tych, którzy czekali (chyba widzia³am auto indywidualismusa zje¿d¿aj±ce z parkingu o 7:45), kompletnie nie wymierzy³am z porann±, niedzieln± komunikacj±.

Niemniej jednak, bardzo siê cieszê, ¿e impreza siê Wam uda³a i wszyscy wrócili w szampañskim nastroju.