Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Hello

Posted by Fahrenheit on 09-03-2014 10:41
#1

Hello wszystkim
Nigdy wcze¶niej nie mia³em okazji bawiæ siê z naturystami, ale chyba zacznê Grin
Trafi³em tutaj kiedy szuka³em informacji o wroc³awskich saunach. Zastanawia³em siê "jak tu poprawnie saunowaæ i przy okazji nikomu nie przeszkadzaæ swoj± golizn±?" Problem by³ do¶æ istotny, poniewa¿ wyobra¿am sobie co by by³o, gdybym ja, chc±c trzymaæ sie saunowej eytkiety, wpad³ miêdzy niczego siê nie spodziewaj±cych, mniej tolerancyjncyh tekstylnych.
Dlatego te¿ ul¿y³o mi, kiedy zobaczy³em ¿e mo¿na w tym miejscu umówiæ siê z naturystami, dobrze siê bawiæ i nikomu nie przeszkadzaæ. Mam zamiar zostaæ na d³u¿ej Smile
Do zobaczenia!

Posted by Elavi on 09-03-2014 14:01
#2

Witam serdecznie Fahrenheit!
Je¶li zastanawiasz gdzie we Wroc³awiu mo¿esz swobodnie posaunowaæ, to mam dobr± wiadomo¶æ. Nawet i bez grupy naturystów bêdzie dobrze widziany we Wroc³awskim Parku Wodnym oraz w Sky Tower w Fitness Academy.
W WPW dostêpna jest strefa Saunarium , w której ró¿ne sauny, jest ich du¿o, jest tak¿e basen z b±belkami i jacuzzi pod gwiazdami Smile Wiêcej...
W SKY mie¶ci siê na 2 piêtrze Fitness Academy, które oferuje niedu¿e ( 4 sauny i 2 jacuzzi), ale konkretne saunarium. Wiêcej...

Je¶li ciekawi Ciê co o nich piszemy, poszukaj na forum Smile