Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Hello

Posted by Fahrenheit on 09-03-2014 10:41
#2

Hello wszystkim
Nigdy wcze¶niej nie mia³em okazji bawiæ siê z naturystami, ale chyba zacznê Grin
Trafi³em tutaj kiedy szuka³em informacji o wroc³awskich saunach. Zastanawia³em siê "jak tu poprawnie saunowaæ i przy okazji nikomu nie przeszkadzaæ swoj± golizn±?" Problem by³ do¶æ istotny, poniewa¿ wyobra¿am sobie co by by³o, gdybym ja, chc±c trzymaæ sie saunowej eytkiety, wpad³ miêdzy niczego siê nie spodziewaj±cych, mniej tolerancyjncyh tekstylnych.
Dlatego te¿ ul¿y³o mi, kiedy zobaczy³em ¿e mo¿na w tym miejscu umówiæ siê z naturystami, dobrze siê bawiæ i nikomu nie przeszkadzaæ. Mam zamiar zostaæ na d³u¿ej Smile
Do zobaczenia!