Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Zima 2013/14

Posted by Admin on 15-12-2013 16:45
#1

Zima, ¶wiêta, i Sylwester ju¿ tu¿, tu¿. W zwi±zku z tym pro¶ba do osób które znaj± siê na obróbce grafiki o pomoc przy stworzeniu:
-zimowego banera
-zimowego logo
-kartki ¶wi±teczno-noworocznej, któr± wy¶lemy naszym u¿ytkownikom.

Posted by Kasia_i_Karol_WR on 15-12-2013 20:28
#2

Mogê spróbowaæ jako¶ na dniach i podes³aæ na mail prace.

Edited by Turysta on 01-01-1970 00:00

Posted by Admin on 19-12-2013 10:49
#3

¦wi±teczna templatka ju¿ "wisi" i jest jaka jest Smile
Nie mam pojêcia o obróbce grafiki i wszystko przychodzi mi z wielkim trudem, ale my¶lê ¿e lepsza taka skórka, ni¿ wcale.
Je¿eli s± chêtni ¿eby co¶ zmieniæ, zapraszam.

Jest jeszcze trochê czasu do opracowania zimowej skórki. ¦wi±teczna mo¿e powisieæ do ok 5 Stycznia. Wszystkie potrzebne wymiary grafik mo¿na sprawdziæ samemu.

Je¿eli kto¶ zacznie ju¿ co¶ ewentualnie tworzyæ, proszê o info ¿ebym wiedzia³ na "czym stojê"

Posted by Turysta on 19-12-2013 22:13
#4

Problem w tym, ¿e najwiêcej czasu zajmuje znalezienie "tworzywa", reszta pójdzie jako¶...
Wczoraj próbowa³em wygooglowaæ jakie¶ fajne grafiki w temacie i powiem, ¿e nie jest ³atwo.

Kto¶ posiada linki do banerów i tym podobnych rekwizytów, zimowych gifów do wykorzystania w pracy?
Wszelka pomoc mile widziana, nie zamierzam po¶wiêcaæ urlopu na tê okoliczno¶æ Grin

Poni¿ej próbka zimowego loga. My¶lê, ¿e format "wide" lepiej wygl±da ni¿ dotychczasowy AxA, co wiêcej miejsca jest do¶æ?

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00

Posted by Admin on 20-12-2013 08:20
#5

Marku, wrzuæ jeszcze proponowan± pracê, do innych zdjêæ z tego tematu (Znalezione w sieci), aby u¿ytkownicy mogli j± oceniæ.

Posted by wroclove on 20-12-2013 20:13
#6

Quote

Turysta napisa³(a):

Problem w tym, ¿e najwiêcej czasu zajmuje znalezienie "tworzywa", reszta pójdzie jako¶...
Wczoraj próbowa³em wygooglowaæ jakie¶ fajne grafiki w temacie i powiem, ¿e nie jest ³atwo.

Kto¶ posiada linki do banerów i tym podobnych rekwizytów, zimowych gifów do wykorzystania w pracy?
Wszelka pomoc mile widziana, nie zamierzam po¶wiêcaæ urlopu na tê okoliczno¶æ Grin

Poni¿ej próbka zimowego loga. My¶lê, ¿e format "wide" lepiej wygl±da ni¿ dotychczasowy AxA, co wiêcej miejsca jest do¶æ?

Fajne to to jest, pasuje na nasz± stronêSmile

Edited by wroclove on 01-01-1970 00:00

Posted by Turysta on 21-12-2013 22:46
#7

IMHO do zimowego loga pretendowaæ te¿ mog±:

http://www.naturyzm.wroclaw.pl/klub/p...oto_id=128
http://www.naturyzm.wroclaw.pl/klub/p...oto_id=284

To drugie by³oby najlepsze ale ten uk³ad wertykalny trochê bru¼dzi.
Ponawiam apel, nie czaiæ siê tylko podsy³aæ swoje propozycje!
Nie wa¿ne co komu widaæ a co nie Pfft, im wiêksza naturalno¶æ tym lepiej.

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00

Posted by Elavi on 22-12-2013 09:29
#8

Nie podobaj± mi siêSad

Pierwsze takie.. w pó³ nudystyczne, a drugie zbyt wulgarne, bo widaæ "dó³".

Posted by wroclaw80 on 22-12-2013 09:40
#9

Hej. Jak wudze szanowne gro o czuwa nad zmian± ramowki :-) niczym tvn24. Zmiany ciesz± oko. Co do zdjêcie to mnie siê podoba turysty propozycja 1.

Posted by Elavi on 24-12-2013 07:48
#10

Proponujê wykorzystaæ zdjêcie, to które dosta³o w galerii jak najwiêcej pozytywnych opinii i tyle. Przyci±æ, wyci±æ i ju¿. Ono siê pojawi po ¶wiêtach, tak?

Posted by Admin on 24-12-2013 09:08
#11

Pojawi siê po Nowym Roku.

Posted by Turysta on 26-12-2013 11:20
#12

Kto¶ pracuje nad zimowym banerem?
Co my¶licie o mojej próbce?

To jest tylko sample, docelowy plik = 1275x220

Edited by Turysta on 01-01-1970 00:00

Posted by Admin on 26-12-2013 11:59
#13

Ogólnie baner b.fajny tylko wg mnie:
- zmieni³bym czarne napisy na jaki¶ inny kolor
- ta para z dzieckiem (Regulamin mówi o dostêpno¶ci do strony (rejestracji) osobom od 18 lat) Wiem ¿e naturyzm rodzinny etc, ale tak bêdzie lepiej.

Dodam jeszcze ¿e, od czasu umieszczania na pierwszej stronie logo z golizn±, wska¼nik odrzuceñ przy promocji strony wynosi teraz 70% przy 5% kiedy¶, jak by³y np widoczki, zwierzêta, itp. Mo¿e warto nad tym pomy¶leæ na przysz³o¶æ?
Jestem w³a¶nie w trakcie analizy rocznej tej strony i to najbardziej rzuci³o mi siê w oczy. Pozosta³e miniaturki i linki nie mia³y wiêkszego znaczenia.

Poza tym "neutralnymi" logo i banerami mo¿na siê promowaæ na Facebooku a inne z elementami nago¶ci s± blokowane. Wszystkie takie ju¿ wylecia³y z naszego fanpage, pod gro¼b± usuniêcia konta.

P.S
Ja mia³em co¶ takiego jakby nikt nic nie wymy¶li³

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00

Posted by Turysta on 26-12-2013 14:07
#14

To tylko propozycja zatem kolor napisów mo¿na zmieniæ, "problem" z nago¶ci± nie za pó¼no zosta³ poruszony?
Parê osób podsy³a swe propozycje, trwa "za¿arta walka" co podlega pod wulgaryzm a co nie a tu widzê "psu na budê" Wink

Kto¶ na naszym forum napisa³ kiedy¶, ¿e naturyzm to nie National Geographic - chodzi³o o jesienne loga (chyba)
tak¿e proszê o ostateczne wytyczne co do kierunków w jakim zmierza strona - szkoda czasu na wyszukiwanie golizny w sieci.

Quote

ta para z dzieckiem (Regulamin mówi o dostêpno¶ci do strony (rejestracji) osobom od 18 lat) Wiem ¿e naturyzm rodzinny etc, ale tak bêdzie lepiej.


Tego nie ³apie ale mogê usun±æ. Robert, Twoja propozycja banera za³atwia sprawê Smile

PS
W za³±czeniu napisy dopasowane pod kolor czapki zwierzaczka.
Pozdrawiam ¶wi±tecznie.

Edited by Turysta on 01-01-1970 00:00

Posted by Admin on 26-12-2013 14:54
#15

Nie mam zamiaru psuæ ju¿ rozpoczêtej zabawy, tylko "opisa³em przy okazji drug± stronê medalu"

Twój baner bardzo mi siê podoba. Kolory, to s± szczegó³y. jak zast±pisz dzieciê czym¶ innym, bêdzie git.

Posted by Turysta on 26-12-2013 23:36
#16

Co o tym s±dzicie?
Dostaje ju¿ "oczopl±sów" od tych grafik Wink

Posted by Admin on 27-12-2013 09:58
#17

Jak dla mnie, to baner ¶rodkowy.

Posted by wroclove on 28-12-2013 19:56
#18

Wszystkie fajne i prawie takie same tylko ptaszek gdzie¶ fruwaSmile
Patrz±c na pogodê to mo¿e ju¿ trzeba my¶leæ o banerze wiosennymWink.
Ja ju¿ myslê o grilluGrin