Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wyjazd na grzyby 5.10

Posted by nimfa_5 on 20-10-2013 14:32
#18

Grzybobranie uda³o siê wspaniale Grin Pogoda dopisa³a, las piêknie pachnia³, tlenu by³o a¿ nadto. Ka¿dy przywióz³ pó³ koszyka podgrzybków wiêc wszyscy wracali zadowoleni.
Du¿e brawa dla wroc³aw80 pomys³odawcy i wspania³ego organizatoraWink