Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wyjazd na grzyby 5.10

Posted by nimfa_5 on 18-10-2013 10:59
#15

Grzyby z lasu nie uciekaj± a skoro zapowiada siê ciep³a pogoda proponujê przesun±æ godzinê wyjazdu na 10t± Smile
Za³±czam te¿ ma³e sprostowanie:
Wystarczy, ¿e wejdziemy do lasu w okolicach Milicza ale na wysoko¶ci wioski Czeszów do Skoroszów. Dojazd z Wroc³awia przez Pasikurowice ok. 35 min. odleg³o¶æ ok.30 km
Je¿eli organizator przesunie godzinê wyjazdu chêtnie do Was do³±czê. Mogê te¿ zabraæ z Wroc³awia 2 osoby, które potem obiecujê odstawiæ na szynobusa do Trzebnicy Smile
Na grzybobranie warto tez zabraæ kanapki i co¶ ciep³ego do piciaSmile