Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Zakoñczenie sezonu grillowego 2013

Posted by Grant on 23-09-2013 19:22
#1

Postaram siê równie¿ przyj¶æ z odpowiednim oprowiantowianiem, chocia¿ wydaje mi siê, ¿e ciut za wcze¶nie na imprezy po¿egnalne - jesieñ przecie¿ mo¿e byæ d³uga, pogodna i w miarê ciep³a. Smile

Posted by wroclove on 24-09-2013 10:50
#2

Quote

Grant napisa³(a):

Postaram siê równie¿ przyj¶æ z odpowiednim oprowiantowianiem, chocia¿ wydaje mi siê, ¿e ciut za wcze¶nie na imprezy po¿egnalne - jesieñ przecie¿ mo¿e byæ d³uga, pogodna i w miarê ciep³a. Smile

Ale to nie jest impreza po¿egnalna( przynajmniej ja nigdzie siê nie wybieramWink), tylko zakoñczenie sezonu grillowego. Jestem jak najbardziej za tym ¿eby jesieñ by³a d³uga, pogodna i w miarê ciep³a. Smile, to zawsze co¶ mo¿na jeszce razem wymy¶liæ Smile.
A impreza jest wcze¶nie ¿eby siê nikt nie opiera³..... w ciemno¶ciach o stó³Wink.
Dobra to kto siê jeszcze pisze na dzia³kogrilloparty bo nie wiem czy mam braæ patefon czy zamawiaæ orkiestrêSmile no i ochrona bedzie inna przy imprezie masowejGrin

Posted by czbodzio on 24-09-2013 11:16
#3

Witam,
chcialbym z Wami zakonczyc sezon grillowy i prosze o dokladne namiary miejsca spotkania.

Posted by nimfa_5 on 24-09-2013 16:31
#4

Chêtnie spotkam siê z szanownym towarzystwem w sobotê tylko proszê... grill w tak±! pogodê????? Shock Obawiam siê, ¿e tu nawet modlitwy nie pomog±!
Czekam na wariant "B" Smile

Posted by Yupiter on 24-09-2013 18:52
#5

Pogoda zamowiona. Nimfa bez obaw ma byc ³adnie i cieplo. Potwierdzam ze bede.

Posted by barbada on 24-09-2013 20:38
#6

Hej.My ju¿ weekend we Wrocku zaplanowali¶my wcze¶niej , tak ¿e od nas siê nie opêdzicie. Czy wersja A czy B i tak bêdziemy - cieszycie siê?Wink
A teraz mówiæ co ze sob± zabraæ, oczywi¶cie po za dobrym humorem i piêkn± pogod± któr± to "dostêpna "Grin Pani Jesieñ nam obieca³a ? Co do jad³a, a co do wypitki?

Edited by barbada on 01-01-1970 00:00

Posted by nimfa_5 on 25-09-2013 07:12
#7

Wysz³o na to, ¿e niedowiarek ze mnie Smile Wroclove co dzieñ na grochu klêcza³ i wyprosi³ ³adn± pogodêGrin Teraz to same przyjemno¶ci nas czekaj±.

Dla przypomnienia i dla niewtajemniczonym przypominam, ¿e w podziêkowaniu za zorganizowanie grilla gospodarzowi i gospodyni przynosimy po jednym "B" (czytaj: B- jak browar).

Edited by nimfa_5 on 01-01-1970 00:00

Posted by wroclove on 25-09-2013 12:49
#8

Trzeba ¿yæ w zgodzie z natur± to i natura(czytaj pogoda) ³askawa bêdzie a nie tam na grochu klêczeæSmile.
Dzia³ka jest na ul.Jaracza na wysoko¶ci numeru chyba 66 jest brama na dzia³ki nr2. Powtarzam 2 ¿eby nie skakaæ na darmoSmile, jak co niektórzy.
Jak kto¶ ma w±tpliwo¶ci jak trafiæ to pisaæ na priva,podam telefon i wyja¶niê co i jak.
A co przynie¶æ, hmmm co kto lubi do ¿arcia i picia. Kole¿anka maRuda ju¿ co¶ tam pisa³a co przyniesie.
Tak na gor±co to bêd± potrzebne:
tacki aluminiowe
baterie R14, chyba jeszcze sprawdzê do patefona
jakie¶ gromniceWink, to dla nastroju jak siê ¶ciemni
wêgiel,mam tylko worek
i co jeszcze przypomnê to napiszê
Tak czy to wariant A czy B to w sobotê bêdzie siê dzia³oSmile

Posted by Mohito on 25-09-2013 13:20
#9

Ja równie¿ postaram siê byæ z osob± towarzysz±c±. Pozdrawiam ;-)

Posted by myzwroclawia on 25-09-2013 21:11
#10

Jeszcze wodê i podpórkê do sto³u niech kto¶ we¼mie Pfft

Posted by arabeska on 26-09-2013 12:21
#11

Quote

myzwroclawia napisa³(a):

Jeszcze wodê i podpórkê do sto³u niech kto¶ we¼mie Pfft


wody Ci u nas dostatekSmile pe³ne dwie beczki Smile tak¿e nawet konkurs na miss mokrego podkoszulka zorganizowaæ mo¿emy je¶li siê chêtni znajd± Grin No chyba ¿e chodzi³o o wódêWink

Posted by myzwroclawia on 26-09-2013 16:59
#12

Quote


wody Ci u nas dostatekSmile pe³ne dwie beczki Smile tak¿e nawet konkurs na miss mokrego podkoszulka zorganizowaæ mo¿emy je¶li siê chêtni znajd± Grin No chyba ¿e chodzi³o o wódêWink

Chyba zamarzniêtego, brrr :-)
U nas siê zapowiedzieli go¶cie wa¿ni wiêc niestety nie damy rady do³±czyæ Sad
¯yczymy wszystkim mi³ej zabawy i (nie)po³amania sto³u!
A z pewno¶ci± "bêdzie siê dzia³o"... Wink

Posted by wroclove on 27-09-2013 12:40
#13

Jadê dzisiaj malowaæ trawê, szykowaæ szpoler itd dla tak znamienitych osobisto¶ciGrin

Posted by arabeska on 27-09-2013 18:42
#14

Gor±ce napoje bêdê serwowaæ osobi¶cie do woli! wiêc my¶lê, ¿e nikt przy mnie nie zmarznie Smile Kawa i herbata w cenie biletu wstêpu bez ograniczeñ! Promocja wy³±cznie w sobotê 28.10 do godziny 18.00. Pó¼niej samoobs³uga! Pfft

Posted by wroclove on 27-09-2013 19:13
#15

Dzia³ka zlustrowwana, reszta szykowania jutro. Miejsc siedz±cych 20pare reszta bêdzie grillowac na stojakaSmile. Chyba ¿e zapodamy"bia³y walczyk"(tak to siê chyba nazywa³o), panie prosza panów i miejsca same siê zwolni± Grin

Posted by Grant on 27-09-2013 21:10
#16

Quote

arabeska napisa³(a):
16.15 otwieramy bramkê a 16.45 zamykamy na dobreSmile Tym co siê spó¼ni± bo niechc±cy zab³±dz± pozostanie skok przez p³otki Wink (@Max37 doradzi jak to siê robi)


Czy te godziny s± aktualne?

Posted by arabeska on 28-09-2013 07:09
#17

start 16.00!! narazie s³onko ¶pi jak niejeden z nas ale do 16.oo bêdzie git Smile

Posted by wroclove on 28-09-2013 10:02
#18

I jest ju¿ s³oñceSmile. W planach jest te¿ ognisko ale jeszcze ma³o chrustu zgromadzi³em wiêc liczê na pomoc na miejscuWink, bêdziemy ciachaæ co popadnieGrin. Rum do herbaty i sok na grzañca w cenie biletu ale tylko do 18tej a pó¼niej jak pisa³a kole¿anka ArabeskaWink samoobs³ugaSmile

Edited by wroclove on 01-01-1970 00:00

Posted by Grant on 30-09-2013 11:15
#19

A tu po imprezie ciszaSmile

Mam nadzieje, ¿e tym którzy pozostali do koñca nie zabrak³o napojów wyskokowych,

Dziêkujê Wam wszystkim za spotkanie - zw³aszcza tym, których pierwszy raz pozna³em.

Edited by Grant on 01-01-1970 00:00

Posted by wroclove on 01-10-2013 12:33
#20

Quote

Grant napisa³(a):

A tu po imprezie ciszaSmile

Mam nadzieje, ¿e tym którzy pozostali do koñca nie zabrak³o napojów wyskokowych,

Dziêkujê Wam wszystkim za spotkanie - zw³aszcza tym, których pierwszy raz pozna³em.

Nie zabrak³o bo by³ skok na ¿abkê...ale nie do wanny tylko do sklepuWink.
Cisza cisza hymm mo¿e ludzie g³os stracili od spiewów pie¶ni ludowo-biesiadnychSmile.
A i co wiemy jeszcze po imprezie??? ¿e natury¶ci dolno¶l±scy to nie tañcoryWink, oby to drugie lepiej wychodzi³o wszystkimGrin