Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Zakoñczenie sezonu grillowego 2013

Posted by barbada on 04-09-2013 18:29
#4

Hej. Propozycja wroclav, jak zwykle przednia. Je¿eli tylko czas i zdrowie dopisze to chêtnie Was ponownie nawiedzimy. Ciekawe kto tym razem bêdzie siê "opiera³"o stó³ pingpongowy?