Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Zakoñczenie sezonu grillowego 2013

Posted by wroclove on 04-09-2013 15:27
#1

Tradycji musi staæ siê zado¶æ. Rozpoczynali¶my sezon grillowy to i trzeba zakoñczyæSmile. Co tu du¿o pisaæ kto by³ to wszystko wie a kto nie to bêdzie i siê dowie. Dla mniej wtajemniczonych powiem ¿e impreza odbêdzie siê u mnie na dzia³ce w dniu 28 wrze¶nia. Jak to fajnie nazwa³ nasz kolega"dzia³kogrilloparty"Grin mo¿e pokrzy¿owaæ tylko pogoda ale myslê ¿e bêdzie ok. Kto za kto przeciw???