Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Spotkanie saunowe + sok chmielowy

Posted by nimfa_5 on 25-06-2013 08:22
#1

Skoro wezwano starszyznê, postaram siê przyjechaæ Smile

Posted by Nokiapl on 25-06-2013 09:22
#2

Mnie niestety nie bêdzie w ¶rodê, ale bêdê we Czwartek od 11Wink pozdrawiam i mi³ej zabawy Smile

Posted by Elavi on 25-06-2013 10:25
#3

Nimfa musisz przybyæ koniecznie!

Spotykamy siê przed kasami w WPW o godz. 18:30 JUTRO!!
Pamiêtajcie!

Posted by wroclove on 25-06-2013 13:42
#4

Quote

nimfa_5 napisa³(a):

Skoro wezwano starszyznê, postaram siê przyjechaæ Smile

Dla mnie starszyzna forum to Turysta,Robert, Alien i pewnie jeszcze kto¶ siê znajdzie ale mniej siê tu udzielaWink
Wy kochani to najwy¿ej m³ode kozy lub podrostki forumoweGrin
Grand jak nie przed wej¶ciem to szukaj czerwonych opasek na rêku.
Elavi napisz oddzielny temat na te opaski,dodaj fotkê to mo¿e wiêcej ludzi to przeczyta.

Posted by erdelys on 25-06-2013 13:54
#5

Quote

erdelys napisa³(a):

Te¿ planujê saunê w tym tygodniu. jeszcze potwierdzê, je¶li uda siê w ¶rodê.


Potwierdzam. Do zobaczenia!

Posted by nimfa_5 on 25-06-2013 14:19
#6

Quote

wroclove napisa³(a):

Quote

nimfa_5 napisa³(a):

Skoro wezwano starszyznê, postaram siê przyjechaæ Smile

Dla mnie starszyzna forum to Turysta,Robert, Alien i pewnie jeszcze kto¶ siê znajdzie ale mniej siê tu udzielaWink
Wy kochani to najwy¿ej m³ode kozy lub podrostki forumoweGrin


Postaram siê przyjechaæ aby spotkaæ siê ze starszyzn± Smile
@wroclove dlaczego sugerujesz, ¿e pomy¶la³am o sobie?
Tak mi mów, tak mi dobrze: m³oda koza i forumowy podrostek Pfft

Posted by max37_i_3 on 25-06-2013 18:08
#7

Quote

wroclove napisa³(a):

Dla mnie starszyzna forum to Turysta,Robert, Alien i pewnie jeszcze kto¶ siê znajdzie ale mniej siê tu udzielaWink
Wy kochani to najwy¿ej m³ode kozy lub podrostki forumoweGrin


¯e zosta³em zaliczony do starszyzny? £omatko ale zaszczyt Smile
Kozów (sic!) tutaj ca³a masa.

P.S.
Podrostek forumowy - czy to jaki¶ kwiat jest? W Botanicznym mo¿na to zobaczyæ?

Posted by Turysta on 25-06-2013 18:12
#8

Hmm... wygl±da na to, ¿e i ja te¿ bêdê musia³ przybyæ z wywieszonym jêzykiem aby przywitaæ "le¶nych dziadków" Wink
m³ode kozy i podrostki forumowe. Bêdzie ciekawie, sporo osób, pogoda i¶cie barowa. Do zobaczenia zatem.

Edited by Turysta on 01-01-1970 01:00

Posted by wroclove on 26-06-2013 12:47
#9

Quote

max37 napisa³(a):

Quote

wroclove napisa³(a):

Dla mnie starszyzna forum to Turysta,Robert, Alien i pewnie jeszcze kto¶ siê znajdzie ale mniej siê tu udzielaWink
Wy kochani to najwy¿ej m³ode kozy lub podrostki forumoweGrin


¯e zosta³em zaliczony do starszyzny? £omatko ale zaszczyt Smile
Kozów (sic!) tutaj ca³a masa.
P.S.
Podrostek forumowy - czy to jaki¶ kwiat jest? W Botanicznym mo¿na to zobaczyæ?

Tak parê tych kwiatków w ostatnim roku tu siê pojawi³o i rozkwitaj± coraz bardziejSmile
Niech bêdzie ¿e o Tobie my¶la³em pisz±c o starszy¿nieWink,ale trafniejsze okre¶lenie to bêdzie starszyzna podrostkowaGrin.
Tak czy siak bêdê dzisiaj i mo¿e spotkam Arabeskê to przyci±gnê J± za uszySmile

Posted by tyrew on 27-06-2013 09:53
#10

Ca³kiem fajne spotkanie. My¶la³em, ¿e takie spotkania s± bardziej kameralne a tu ludzi a ludzi.

Edited by Turysta on 01-01-1970 01:00

Posted by Grant on 27-06-2013 09:58
#11

Te¿ dziêkujê za spotkanie, choæ tylko kilka osób uda³o mi siê zapamiêtaæ, ciesze siê ¿e Was pozna³em Wink

A ile by³o osób? kto¶ o ile pamiêta³ liczy³.

Edited by Grant on 01-01-1970 01:00

Posted by wroclove on 27-06-2013 10:44
#12

Ja pamiêtam ¿e liczy³em ale nie pamiêtam ile zliczy³emGrin.
Dziêkuje kochani za przemi³y wieczór, a w³a¶ciwie i noc i za niespodzankêSmile Wprawdzie kto¶ pomyli³ wiek na tym dyplomie ale niech ju¿ tak bêdzie ze tyle mamWink
21 osoby dla statystów i kronikarzy. Jest to nasz rekord.

Posted by Yupiter on 27-06-2013 11:03
#13

To teraz do zobaczenia w sobotê na nimfastycznym saunowaniu.

Edited by Turysta on 01-01-1970 01:00

Posted by Elavi on 27-06-2013 17:36
#14

Tak, by³o bardzo fajnie! Dziêki wszystkim za przybycie! Dla osób które nie by³y, nasza kole¿anka arabeska dosta³a koszulkê, któr± wypada nosiæ co piwo Smile

Posted by maRUDA on 27-06-2013 21:17
#15

Ja tam z szoku wyj¶æ nie mogê! Tyle twarzy nowych! A¿ czu³am siê obco w swoim towarzystwie.

A jacy twórczy byli¶my po pó³nocy Wink Pamiêtacie?
Umówilismy siê ju¿ na conajmniej 5 wyjazdów, ustalili¶my tyle terminów ile osób (21) i prawie znale¼li¶my wspóln±, nasz± pla¿ê!

Zapomnia³am obgadaæ, tak ca³kiem prywatnie, z Wami kwestie "Nagiej Prawdy"! A taka ciekawa jestem opinii.

No i wiemy ju¿ kto da³ wywiad do Twojego weekendu! Pojecha³ na maxa!

Ze wszystkich tych ustaleñ wiem, ¿e w sobotê mamy zaplanowane ca³odzienne saunowanie a na niedzielê rowerowanie! O ile sauna zostanie zrealizowana w mniejszym b±d¼ wiêkszym gronie to pytanie o rowery pozostaje - jedzie kto¶ w niedzielê? Bo ja chcê ale sama taka kr±¿yæ nie bêdê bo s³abo u mnie z orientacj± i znowu na jak±¶ opuszczon± ³±kê trafiê Wink

Edited by maRUDA on 01-01-1970 01:00

Posted by Yupiter on 28-06-2013 08:22
#16

Ja siê piszê na rower. mam nadziejê na s³oñce chocia¿ prognoza pogody jest ¶rednia Sad
i wierzê ze siê nie sprawdzi
do zobaczenia

Posted by kobi1410 on 28-06-2013 08:46
#17

Szkoda, ¿e nas nie by³o ale planujemy byæ w sobotê na saunie ca³y dzieñ wiêc jak mo¿ecie to za³ó¿cie jaki¶ znak rozpoznawczy ¿eby¶my mogli siê rozpoznaæ i pogadaæ Smile Mam nadzieje ¿e do zobaczenia.

Edited by Turysta on 01-01-1970 01:00

Posted by Yupiter on 28-06-2013 09:30
#18

Bêdzie nas pewnie sporo wiêc wiêksza grupa ludzi to my, do tego na prawym rêku opaska. Wystarczy podej¶æ zapytaæ siê i upewniæ...

Edited by Turysta on 01-01-1970 01:00

Posted by wroclove on 28-06-2013 12:40
#19

¦wie¿a krew przyby³a to i pomys³ów przyby³o
Fajnie ¿e mamy ju¿ t± Nasz± Wroc³awsk± Pla¿eWink, jeszcze nie wiemy gdzie ale ju¿ mamy chêtnych i zapa³ ¿eby zdobyæ skrawek ziemi nawet si³±Grin

Posted by frania on 28-06-2013 20:37
#20

Meldujê, ¿e bêdziemy jutro, ale na bank po po³udniu i to na 2h.
Chyba, ¿e robota pójdzie szybciej, ni¿ my¶limy - to bêdziemy od ok. 14-15 do wieczora.
A propos skrawka ziemi to przyda³by siê te¿ skrawek wody.

Edited by frania on 01-01-1970 01:00