Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Spotkanie saunowe + sok chmielowy

Posted by maRUDA on 27-06-2013 21:17
#35

Ja tam z szoku wyj¶æ nie mogê! Tyle twarzy nowych! A¿ czu³am siê obco w swoim towarzystwie.

A jacy twórczy byli¶my po pó³nocy Wink Pamiêtacie?
Umówilismy siê ju¿ na conajmniej 5 wyjazdów, ustalili¶my tyle terminów ile osób (21) i prawie znale¼li¶my wspóln±, nasz± pla¿ê!

Zapomnia³am obgadaæ, tak ca³kiem prywatnie, z Wami kwestie "Nagiej Prawdy"! A taka ciekawa jestem opinii.

No i wiemy ju¿ kto da³ wywiad do Twojego weekendu! Pojecha³ na maxa!

Ze wszystkich tych ustaleñ wiem, ¿e w sobotê mamy zaplanowane ca³odzienne saunowanie a na niedzielê rowerowanie! O ile sauna zostanie zrealizowana w mniejszym b±d¼ wiêkszym gronie to pytanie o rowery pozostaje - jedzie kto¶ w niedzielê? Bo ja chcê ale sama taka kr±¿yæ nie bêdê bo s³abo u mnie z orientacj± i znowu na jak±¶ opuszczon± ³±kê trafiê Wink

Edited by maRUDA on 01-01-1970 01:00