Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Spotkanie saunowe + sok chmielowy

Posted by Grant on 27-06-2013 09:58
#31

Te¿ dziêkujê za spotkanie, choæ tylko kilka osób uda³o mi siê zapamiêtaæ, ciesze siê ¿e Was pozna³em Wink

A ile by³o osób? kto¶ o ile pamiêta³ liczy³.

Edited by Grant on 01-01-1970 01:00