Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Spotkanie saunowe + sok chmielowy

Posted by maRUDA on 24-06-2013 14:04
#17

Ca³y post dotyczy tej ¶rody, 26 czerwca.

Jakie¶ nieporozumienie?

Mam nadziejê, ¿e kto¶ siê pojawi i nie bêdê siedzieæ tam taka samotna i smutna! Wink