Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Spotkanie saunowe + sok chmielowy

Posted by Gregorivs on 18-06-2013 23:20
#10

Quote

tyrew napisa³(a):

Wstêpnie siê zapowiadam.
Mam nadziejê, ¿e piwo to regionalik lub czech a nie koncerniak.


Ze strony ukrytej pod linkiem wynika, ¿e to czeskie browary, wiêc powinno byæ dobrze Smile
Prawdopodobnie bêdê w WPW (kto wie, mo¿e nawet ca³y dzieñ Smile , a w knajpce - kto wie...

Poszed³em wczoraj do WPW, lecz zapomnia³em, ¿e to wtorek... skoñczy³o siê na basenach na Wejherowskiej, wiêc opalenizna nienaturystyczna, trzeba bêdzie uzupe³niæ ;-)

Edited by Admin on 22-08-2015 20:11