Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Spotkanie saunowe + sok chmielowy

Posted by Mohito on 17-06-2013 15:13
#3

Elavi szkoda, ¿e to nie w t± ¶rodê. Niestety od 24 zaczynam pracê na ostro, wiêc pewnie do godz.22 bêdê pracowaæ. Je¶li bêdzie inaczej, to piszê siê na wypad do WPW i na soczek Smile Pozdrawiam.