Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Rozpoczêcie sezonu grillowego

Posted by Mohito on 13-05-2013 23:01
#1

Hmm... A gdzie wszyscy bêd± siedzieæ, wroclove masz tyle miejsca do siedzenia czy na kocykach Smile czy trzeba przynie¶æ ze sob± jeszcze krzes³o Cool Ja jeszcze siê zastanawiam czy przybêdê, ale jakby mnie nie by³o, to ¿yczê mi³ej, pogodnej i udanej imprezki grillowej. Na pewno bêdzie "nimfastycznie" Wink Pozdrawiam.

Posted by arabeska on 14-05-2013 09:56
#2

Uruchamiam listê obecno¶ci na sobote! Smile
Wroclove / gospodarz - obowi±zkowo!
Arabeska
Nimfa
Mohito
maRuda
SoulReaper
wroclaw80
Elavi
ckwrc
myzwroclawia
barbada
wojtek.pl
Marko829
Yupiter
Marian
wstêpnie deklarowali obecno¶æ!
a pozostali??
Trojan
Max37!
Adalbert i inni?

Czas na konkrety!

Posted by Michal_War on 14-05-2013 10:45
#3

To ja równie¿ poproszê o wstêpne wpisanie mnie na listê, je¶li oczywi¶cie mo¿na. Nie wiem, czy na pewno uda mi siê dotrzeæ, pewnie w du¿ej mierze bêdzie to zale¿eæ od godziny, w której grill siê bêdzie przynajmniej rozpoczynaæ (jest ju¿ znana apropos?), ale z wielk± przyjemno¶ci± bym siê z Wami spotka³.

Pozdrawiam.

Posted by wroclove on 14-05-2013 12:48
#4

Quote

Mohito napisa³(a):

Hmm... A gdzie wszyscy bêd± siedzieæ, wroclove masz tyle miejsca do siedzenia czy na kocykach Smile czy trzeba przynie¶æ ze sob± jeszcze krzes³o Cool Ja jeszcze siê zastanawiam czy przybêdê, ale jakby mnie nie by³o, to ¿yczê mi³ej, pogodnej i udanej imprezki grillowej. Na pewno bêdzie "nimfastycznie" Wink Pozdrawiam.

Mohito Ty bêdziesz siedzieæ na kolanach... jeszce nie wiem którychWink. Miejsc siedz±cych uda³o mi siê wygospodarowaæ ok. 20-tu paru reszta wyl±duje na zielonej trawce albo zagonie do plewienia chwastówGrin
Micha³ wro cenna uwaga wiemy ¿e co¶ jest a nie wiemy o której. Start ustalamy na 17.30.
A z listy zaproszonych go¶ci muszê wypisaæ brzydk± pogodê i deszczSad, ale my¶lê ¿e limit tego z³ego zasta³ ju¿ wyczerpony na festiwalu piwaSmile.

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00

Posted by wojtekpl on 14-05-2013 15:07
#5

Fajnie sie zapowiada. Nie wszyscy wiedz± tylko dok³adnie gdzie, bo nigdy tam nie byli. Mo¿na na prv. jak±s mapkê,

Posted by wroclove on 14-05-2013 20:30
#6

Wej¶cie na dzia³kê jest prawie na wprost bramy budynku ul.Jaracza 66 i gabinetu stomatologicznego Luciñski & Sajewicz. Podaje pomocne linki z mapkami:

https://maps.google.pl/maps?q=jaracza+66,+wroc%C5%82aw&hl=pl&ie=UTF8&ll=51.125904,17.058321&spn=0.001875,0.005284&hnear=
Stefana+Jaracza+66,+Wroc%C5%82aw,+dolno%C5%9Bl%C4%85skie&gl=pl&t=m&z=18&layer=c&cbll=
51.125904,17.058321&panoid=Pem8w-zNzexALDnBYtMBAw&cbp=12,61.01,,0,0

i kolejny:

https://maps.google.pl/maps?q=jaracza+66,+wroc%C5%82aw&hl=pl&ie=UTF8&ll=51.125903,17.058324&spn=0.00169,0.010568&hnear=
Stefana+Jaracza+66,+Wroc%C5%82aw,+dolno%C5%9Bl%C4%85skie&gl=pl&t=m&z=17&layer=c&cbll=
51.125904,17.058321&panoid=Pem8w-zNzexALDnBYtMBAw&cbp=11,111.16,,0,0

Brama na dzia³kê nr.2
Co¶ jeszcze to pytaæSmile

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00

Posted by arabeska on 15-05-2013 07:32
#7

Michal_wro - jeszcze siê chyba nie znamy! wiêc wypada³oby! a nie tylko wirtualnie Smile

Posted by nimfa_5 on 16-05-2013 07:19
#8

Pogodê i dobry humor zamówi³amGrin Gospodarz od miesi±ca szykuje miejsce na przybycie naszego doborowego towarzystwa. Wyplewi³ swój i s±siadów ogródek, posia³ i pomalowa³ trawêWink A wszystko dla nasPfft
Za jego starania, w podziêkowaniu za go¶cinê proponuje przynie¶æ po jednym piwie ekstra od ka¿dego z nas dla szanownego kolegi wrocloveSmile

Z arabesk± zrobimy wielk± miche sa³tki greckiej dla wszystkich.
Bêdzie nimfastycznie!Grin

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00

Posted by arabeska on 16-05-2013 11:53
#9

kawa, herbata, mleko i cukier równie¿ gwarantowane! Smile no chyba, ¿e kto¶ pija jaki¶ specjalny i wyj±tkowy rodzaj to ju¿ we w³asnym zakresiePfft

Posted by maRUDA on 16-05-2013 12:21
#10

Rozumiem, ¿e gospodyni imprezy te¿ o swoj± dolê wo³a??? Wink

Ok, ja przyniosê 2 piwka dla w³a¶cicieli dzia³ki i dorzucam jakie¶ pyszne miêsko dla Was w dowód wdziêczno¶ci za go¶cinê.

Do soboty!

Posted by wroclove on 17-05-2013 10:00
#11

Kilka spraw technicznych. Kto z uczestników jutrzejszego grilla nie ma telefonu do mnie lub innej osoby która wie ¿e jutro bêdzie to niech pisze do mnie na priv to podam. Jak wspomnia³em wcze¶niej brama jest zamykana na klucz wiêc bêdê wita³ go¶ci osobi¶cie lub przez wys³annikaSmile.
Mam kubki do kawy trochê tacek i sztuæców ale nie mam tacek aluminiowych na grilla a pójdzie tego trochê ze wzglêdu na stan rusztów.
Co mi siê jeszcze przypomni to wieczorem jadê zaraz robiæ ostatnie porz±dki z koszeniem trawy w³±cznie dla tak znamienitych go¶ciGrin

Posted by wroclove on 17-05-2013 20:10
#12

Zg³aszam gotowo¶æ dzia³ki na przyjêcie Naturystycznych Go¶ciSmile.Trawa pomalowana, ³awki skoszone itd., itp. Grin a reszta to bêdziemy improwizowaæ jak co¶Wink.

Edited by wroclove on 01-01-1970 00:00

Posted by Elavi on 18-05-2013 06:46
#13

Czy przynie¶æ kocyk?

Posted by myzwroclawia on 18-05-2013 11:48
#14

chyba parasol Wink

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00

Posted by wroclove on 18-05-2013 12:56
#15

Quote

myzwroclawia napisa³(a):

Quote

Elavi napisa³(a):

Czy przynie¶æ kocyk?


chyba parasol Wink

Mo¿e byæ i kocyk i parasol...od s³oñcaSmile. Proszê mi tu nie krakaæ bo jeszcze co¶ wykraczecieAngry
My jeste¶my ju¿ zwarci i gotowi na godz przed jedziemy tam poszykowaæ parê rzeczy.
Dla zainteresowanych zaraz przy dzia³ce jest ¯abka i Fresz market np. piwo £om¿a export niepasteryzowane czteropak 8.99 z³Smile wiêc z pragnienia nie umrzemyGrin
Je¿eli kto¶ my¶li o drinkach to pamiêtajcie o sokach.
Do zobaczyska na dzia³ceSmile

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00

Posted by Admin on 18-05-2013 13:51
#16

Pó¼no bo pó¼no ale czy mo¿e mnie kto¶ jeszcze skontaktowaæ z organizatorem spotkania. Napisa³em do niego PW ale dos³ownie chwilê temu. Mo¿liwe ¿e ju¿ wyszed³... Bêdê w okolicy i chcia³bym wpa¶æ na dos³own± chwilê, poznaæ "nowe pokolenie NNW" , opieprzyæ co niektórych za interpunkcje, itp Smile


P.S Ju¿ za³atwione. Dziêkujê.

P.S. 2
I ja tez tam by³em....
Chcia³bym podziêkowaæ wszystkim u¿ytkownikom spotkania za ciep³e przyjêcie i mi³± atmosferê.
Mi³o by³o Was wszystkich poznaæ. Dziêkujê.

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00

Posted by wroclaw80 on 18-05-2013 21:19
#17

Dziêkujê organizatorom za spotkanie i rozpoczêcie sezonu grillowego. Zaszczyci³ Nas za³o¿yciel portalu Robert , dziêkujemy za rozmowê i wsparcie!!!

Atmosfera w ponad 20 osobowym sk³adzie jak zawsze wy¶mienita!!!

Którzy nie byli niech ¿a³uj± i do³±cz± do Nas na kolejnych imprezach Smile

Do zobaczenia wkrótce.

Edited by Turysta on 01-01-1970 00:00

Posted by Elavi on 19-05-2013 06:36
#18

Bardzo dziêkujê za wspania³ego grilla oraz za pysznego, urodzinowego torta Grin

Pogoda dopisa³a, kocyk przyda³ siê, ale do innego, ni¿ w pierwotnym celu. Wink

Posted by maRUDA on 19-05-2013 18:12
#19

S³ów zachwytu mi brak, wyrazy wdziêczno¶ci noiewypowiedzialne!

Uwielbiam to towarzystwo, jako¶ dobrze nam siê zgra³o, natury¶ci to jedna rodzina! Smile

Elavi - STO LAT po raz drugi! Gratulujê zmiany statusu Wink

Gospodarze nasi kochani - ¶niadanie po³±czone z opalaniem by³o wy¶mienite.

Robert - i Ty¶ w koñcu nam siê ujawni³... a taki wirtualny by³e¶... i tak± po¿ywkê stanowi³e¶ do naszych rozmów jak bardzo nie istniejesz i kim jeste¶... Na temat kogo my teraz fantazje snuæ bêdziemy???

To do nastêpnej imprezy gdziekolwiek byleby z WAMI!

Posted by ckwrc on 19-05-2013 18:14
#20

W istocie impreza uda³a siê wy¶mienicie - oby wiêcej takich Smile