Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Rozpoczêcie sezonu grillowego

Posted by maRUDA on 19-05-2013 18:12
#39

S³ów zachwytu mi brak, wyrazy wdziêczno¶ci noiewypowiedzialne!

Uwielbiam to towarzystwo, jako¶ dobrze nam siê zgra³o, natury¶ci to jedna rodzina! Smile

Elavi - STO LAT po raz drugi! Gratulujê zmiany statusu Wink

Gospodarze nasi kochani - ¶niadanie po³±czone z opalaniem by³o wy¶mienite.

Robert - i Ty¶ w koñcu nam siê ujawni³... a taki wirtualny by³e¶... i tak± po¿ywkê stanowi³e¶ do naszych rozmów jak bardzo nie istniejesz i kim jeste¶... Na temat kogo my teraz fantazje snuæ bêdziemy???

To do nastêpnej imprezy gdziekolwiek byleby z WAMI!