Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Rozpoczêcie sezonu grillowego

Posted by myzwroclawia on 23-04-2013 14:56
#2

Hej! A by³a jaka¶ gitara na ostatnim grillu? Wink
W jakiej to czê¶ci Wroc³awia je¶li mo¿na spytaæ?
My by¶my reflektowali, je¶li by³aby mo¿liwo¶æ do³±czenia to jak najbardziej ZA Wink
...choæ pewnie termin bêdzie zale¿ny od warunków deszczowo-pogodowych.

Edited by myzwroclawia on 01-01-1970 00:00