Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wypad - Termy Rzymskie, Czelad¼

Posted by marian97 on 18-04-2013 06:45
#1

Dzisiaj jade do Zakopanego,ale w sobote wracam,¿eby do³±czyc do wspólnego saunowania!bêde miedzy 10-11,Smile

Posted by Trojan on 18-04-2013 10:27
#2

Turysta mysla³, mysla³ w sprawie wyjazdu i...............................................zrezygnowa³ Sad
mamy miejsce w samochodzie jakby kto¶ siê zdecydowa³ jeszce jechaæ

Posted by Yupiter on 18-04-2013 14:16
#3

My wyje¿d¿amy o 8 rano. Bêdzie nas 4 osoby. Do zobaczenia o 11 w Czeladzi. :-)
Nie zapomnijcie wydrukowaæ i zabraæ ze sob± gruponów!!!

Posted by nimfa_5 on 19-04-2013 07:56
#4

Informacja z ostatniej chwili:
Zwolni³ siê grupon na wej¶cie dla 1 osoby do Czeladzi Wyjazd jutro z Wroc³awia o godzinie 8 ranoSmile

Zainteresowanych proszê o kontakt ze mn± na priva.

Edited by nimfa_5 on 01-01-1970 01:00

Posted by tyrew on 20-04-2013 18:52
#5

I jak tam siê uda³ wypad do Term?

Edited by Turysta on 01-01-1970 01:00

Posted by marian97 on 20-04-2013 19:33
#6

Spora grupa sie nas zebrala,mysle,¿e wszyscy wracali bardzo zadowoleni...!Smilepwenie powtórzymy taki wypad!?

Posted by kocha on 20-04-2013 21:45
#7

Heh, dzi¶ by³ wa¿ny dzieñ... Moja Lepsza Po³owa odkry³a Termy Smile i by³a zachwycona... Plusem a mo¿e minusem dzisiejszego odkrycia by³a deklaracja - Termy raz w miesi±cu... SmileSmileSmile
Przepraszam, ale pozna³em nowe osoby, chyba parê, których imienia w ¿aden sposób nie jestem wstanie sobie przypomnieæ Sad Przepraszam
Fajnie by³o znowu po d³ugiej przerwie was spotkaæ i pogadaæ, zw³aszcza pozdrawiam Elavi i Crwrc których nie widzia³em baaardzo d³ugo. Szkoda mi bardzo, i¿ "tak wysz³o" ¿e maRudka nie dojecha³a oraz Wroclove i Arabeska - ale mo¿e nastêpnym razem Pfft

Edited by Admin on 01-01-1970 01:00

Posted by Elavi on 21-04-2013 08:46
#8

Ja te¿ siê bardzo cieszê, ¿e spotkali¶my siê w tak du¿ym gronie. Kocha, ciekawe jest to, ¿e po tej naszej przerwie zobaczyli¶my siê dopiero w Czeladzi, a nie Wroc³awiu.

By³o bardzo fajnie, warto zwiedziæ Termy Rzymskie. Polecam! Smile

Posted by barbada on 21-04-2013 09:18
#9

Cze¶æ. Fajnie ¿e Wam siê wyjazd do Term uda³. ¯a³ujemy, ¿e nie mogli¶my tam byæ razem z Wami. Ale bardzo nam siê podoba deklaracja - "Termy raz w miesi±cu". Podpisujemy siê pod ni± . Pozdrawiamy.

Posted by Trojan on 21-04-2013 10:22
#10

By³o strasznie mi³o i w termach i w czasie podrózy Smile

Mogli¶my kupic wiecej gruponów i do czerwca jeszce raz pojechac ze zni¿k± . Termy maja od czasu do czasu promocje -" trzeba trzymac reke na pulsie"

Podpisuje sie pod has³em : "termy raz w miesiacu" Smile

Posted by wroclaw80 on 21-04-2013 15:18
#11

Termy Rzymskie mogê poleciæ z "czystym sumieniem". Ka¿dy mi³o¶nik saun znajdzie co¶ dla siebie. Zaleta jest du¿y taras wypoczynkowy na którym mo¿na siê opalaæ i pop³ywaæ w basenie zewnêtrznym korzystaj±c z sauny tak¿e zewnêtrznej. Ceny w ¶rodku do¶æ wysokie piwo 0,4l 9z³, 0,6l 12 z³. Polecam zupê gulaszow± koszt 11 z³. Kultura saunowania wysoka. Odnios³em wra¿enie ¿e ka¿dy odwiedzaj±cy termy zna zasady poprawnego saunowania i kultury osobistej.
Dziêkujê uczestnikom i znakomitym kierowcom Yupiter and Nimfa za szybkie i ekspresowe dostarczenie uczetników w liczbie 5 na miejsce.

Edited by wroclaw80 on 01-01-1970 01:00

Posted by nimfa_5 on 22-04-2013 10:14
#12

Wyjazd by³ bardzo udany. Kompleks robi wra¿enieSmile Miejsce dostojne, klimat idealny do wypoczynku. W³a¶ciciele zadbali o ró¿norodno¶æ saun. Jedna intensywnie ró¿na od drugiej. Tu przyk³adem s± dwie parowe, które maj± odmienny wystrój , kolorystykê, ¶wiat³o i intensywny zapach: w jednej mietowo- zio³owy w drugiej kwiatowo-ró¿any.
Do tego profesjonalna obs³uga i dba³o¶æ o wysok± kulturê saunowania.
Jednym s³owem by³o nimfastyczneGrin

Edited by nimfa_5 on 01-01-1970 01:00

Posted by myzwroclawia on 22-04-2013 21:51
#13

Dla nas to by³ pocz±tek saunowania i z pewno¶ci± bêdziemy kontynuowaæ. Termy polecamy i jak tylko trafi siê kolejny groupon + wspólny wypad z forum NW na pewno siê do³±czamy! Grin
Dziêki za pomys³ i mi³e towarzystwo uczestnikom wycieczki! Smile
PozdrawiaMy i do zobaczenia!

Posted by kocha on 24-04-2013 09:56
#14

Pojawi³ siê Grupon na Termy Rzymskie Czelad¼

http://www.groupon.pl/oferty/slask-extra

Edited by Admin on 01-01-1970 01:00

Posted by tyrew on 24-04-2013 12:17
#15

Jakby siê zbiera³a ekipa na wyjazd to z chêci± pod³±cze siê pod groupon.

Edited by Turysta on 01-01-1970 01:00

Posted by myzwroclawia on 24-04-2013 12:21
#16

@kocha dziêki za info Smile

Kto¶ chêtny jako trzecia osoba do groupona?

Edited by myzwroclawia on 01-01-1970 01:00

Posted by kocha on 24-04-2013 12:50
#17

My zakupili¶my wej¶cie dla dwóch osób na 4h Smile i pewnie w któr±¶ woln± sobotê maja siê wybierzemy Smile Mo¿e uda siê zmontowaæ znowu jak±¶ fajn± grupê.

Posted by myzwroclawia on 24-04-2013 18:26
#18

Równie¿ zamierzamy wykupiæ i wybraæ siê w czerwcu - 1.06 i mo¿e jeszcze pod koniec :-)

Edited by Admin on 01-01-1970 01:00

Posted by Elavi on 24-04-2013 19:52
#19

Ja niestety nie mogê 25 maja Sad 18 maja ma byæ grill, 11 piwo, a 4 maja nas nie ma we Wro. Proponujê w takim razie 1 czerwca. Komu ten termin pasuje?

Edited by Elavi on 01-01-1970 01:00

Posted by myzwroclawia on 24-04-2013 21:05
#20

OK mo¿e byæ 1 czerwca :-) Elavi, jedziecie znowu z nami?

Proponujê forumowe piwko w tym albo na pocz±tku przysz³ego tygodnia ¿eby wstêpnie ustaliæ kto z kim co i jak ;-)

Edited by myzwroclawia on 01-01-1970 01:00