Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wypad - Termy Rzymskie, Czelad¼

Posted by myzwroclawia on 16-09-2013 06:48
#14

Nie byli¶my, ze wzglêdu na mistrzostwa prze³o¿yli¶my wyjazd na najbli¿sz± sobotê.

Kto chêtny? Smile