Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wypad - Termy Rzymskie, Czelad¼

Posted by barbada on 28-03-2013 13:48
#15

Ma³a uwaga. Najlepiej saunowanie rozpocz±æ z samego rana (pierwsza ceremonia jest ju¿ o 11.00), bo czym pó¼niej to ludzi co raz wiêcej, i na ceremoniach robi siê jak w WPW o 13.00. A bior±c pod uwagê chêtnych z Grupona, to mo¿e byæ istny przemarsz wojsk radzieckich. Co do bufetu to faktycznie jest drogo, ale smacznie, a porcje s± poka¼ne i raczej dok³adki potrzebne nie bêd±.