Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wypad - Termy Rzymskie, Czelad¼

Posted by ckwrc on 26-03-2013 20:23
#4

Nie jestem pewien czy termin 14.04 jest najm±drzejszy. Skoro w³a¶nie wtedy Groupon bêdzie zaczyna³ swoje dzia³anie to na bank bêd± dzikie t³umy. Tez planujemy siê tam wybraæ ale na pewno nie na "wielkie otwarcie"