Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wypad - Termy Rzymskie, Czelad¼

Posted by Yupiter on 26-03-2013 14:27
#1

Organizujê wyjazd. Pierwsi chêtni ju¿ s±, jak dobrze liczê 6 osób.
Jedziemy 20.IV.
Groupon wa¿ny od 14.04.2013. Czyli jedziemy w niedzielê. Mo¿na kupiæ za 71 z³ - 2 osoby na 4 godziny. Jak kto¶ nie ma pary do grupona niech tu pisze to znajdziemy.
Link do wej¶ciówki poni¿ej

https://www.groupon.pl/oferty/katowice/Groupon-Shopping-Termy-Rzymskie/19171102

grupon jeszcze mozna kupiæ zosta³o 3 dni i 14h - spieszcie siê !! Ja ju¿ kupi³em

Sprawê transportu uzgodnimy na saunie w ¶rodê 27.III. w WPW. (Wroc³awski Park Wodny - aquapark)
-----------------------------------------------------------------------------------

Zadzwoni³em i ju¿ wszystko wiemSmile
Terminów nie trzeba rezerwowaæ, mie¶ci siê 200 osób - nie mieli problemów z ilo¶ci± osób przy poprzednich gruponach.
wej¶cie w sobotê 10.00 - 23.00, dop³ata za ca³y dzieñ 9 z³ (dziêki Trojan). Czyli w sumie wychodzi 35,5 za 4h + ewentualne 9z³ Wink + koszty transportu (do ustalenia) no i jedzenie.

Pani w Termach przypomnia³a mi ¿e termy to miejsca nago¶ci i wchodzimy bez slipek/kostiumów k±pielowych Shock


Kilka informacji z regulaminu:

- wypo¿yczenie rêcznika 10z³
- Dopuszcza siê korzystanie z w³asnych szlafroków i klapek.
- Zabrania siê korzystania na terenie Term Rzymskich z telefonów komórkowych, kamer, aparatów fotograficznych, komputerów
- Celem zabezpieczenia rzeczy warto¶ciowych na terenie obiektu umie¶cili¶my nieodp³atne skrytki.
- Ze wzglêdów higienicznych i zdrowotnych zabrania siê przynoszenia i spo¿ywania na terenie obiektu posi³ków i napojów z zewn±trz. Nasza restauracja w strefie saun Vital Spa Pompeja ma przygotowan± dla Pañstwa bogat± ofertê posi³ków i napoi.
- Z wszystkich us³ug dostêpnych w Termach Rzymskich mo¿ecie Pañstwo korzystaæ bezgotówkowo, zap³ata nast±pi w momencie opuszczania obiektu.
- Na terenie ca³ego obiektu obowi±zuje ca³kowity zakaz palenia
- Po opuszczeniu miejsc siedz±cych oraz le¿±cych obowi±zuje zakaz rezerwowania foteli i le¿anek. W przeciwnym wypadku rzeczy pozostawione bêd± usuwane przez personel.

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00