Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Jakuszyce biegowki schronisko orle sauna strumieñ

Posted by Yupiter on 02-02-2013 19:47
#17

Quote

To na pewno, ale arabeska podsunê³a niez³y pomys³.
A mo¿e tak "zboczyæ" gdzie¶ z trasy biegowej (jak bêdzie s³oneczna pogoda - inaczej nie ma sensu)
i na golaska pobiegaæ na nartach? £ykniemy s³oñca jak nic, tak¿e reszcie WGPDN przy najbli¿szym
spotkaniu saunowym szczêka opadnie z wra¿enia. Wink

Wracaj±c do tematu to oczywi¶cie potwierdzam swój udzia³ w evencie.spoko nie ma sprawy piszê siê na takie bieganie