Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Stowarzyszenie... i co dalej..?

Posted by max37_i_3 on 23-11-2012 22:16
#38

Ja czego¶ nie rozumiem.
Alien zacz±³e¶ temat ze stowarzyszeniem, piêknie wklei³e¶ z netu definicje, paragrafy itd.
To sk±d teraz zgo³a odmienne zdanie. Co Ci w g³owie siedzi. najpierw chcesz (przynajmniej odnios³em takie wra¿enie), potem ¿e to nie ma sensu i lepiej samemu bez gaci po lesie biegaæ.

Dlaczego skoro jeste¶ takim zagorza³ym naturyst±, od tylu lat "uprawiasz tê dyscyplinê" a jak do tej pory stowarzyszenie nie ma.

Czy to nie Wy maj±cy do¶wiadczenie (do Was mówiê Alien i Nero60), znaj±cy temat niemal od podszewki powinni¶cie wzi±æ na swoje barki przywództwo? A co robicie? Jaki dajecie przyk³ad?

Ja chêtnie przyjdê na spotkanie, tylko nie bardzo wiem gdzie, wynajmowaæ salê na lu¼ne rozmowy kilku osób to moim zdaniem zbêdne.