Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wyjazd KARPACZ- ¦nie¿ka

Posted by maRUDA on 03-09-2013 15:33
#1

Ja mam komplet na pok³adzie ale znam 2 osoby, które nie maj± siê z kim zabraæ.
Gdyby kto¶, co¶, gdzie¶, jako¶ to piszcie do mnie.

Wyje¿d¿amy w sobotê o 7 rano. Na noc saunow± powinni¶my zd±¿yæ wróciæ Smile

Posted by marko829 on 03-09-2013 18:25
#2

Te¿ siê wybiorê, swoim pojazdem wiêc gdyby kto¶ co¶ jako¶ to pisaæ

Posted by wroclaw80 on 06-09-2013 06:19
#3

Juz jutro wspinamy siê :-) na najwyzszy szczyt masywu Karkonoszy! Zostaly 2 wolne miejsca. Ktos jeszcze chêtny do wyjazdu? Piszcie do Marko jak ktos chce siê z Nami zabraæ.

Posted by wroclove on 06-09-2013 17:44
#4

W ramach solidarno¶ci z WamiSmile te¿ bêdê spêdza³ czas aktywnie. Jutro robiê ostatnie przetarcie przed maratonem w Biegu Solidarno¶ciSmile.A potem to ju¿ czysty relaks saunowy. Proszê tam szybko zasuwaæ, szybko szczytowaæGrin i widzimy siê na PNS.

Posted by maRUDA on 08-09-2013 21:38
#5

kurde! (¿e tak zacznê sw± krótk± relacjê) ¦nie¿ka to wymagaj±ca jednak nieco krzepy góreczka wiêc dosta³am lekki ³omot od przyrody!

T³umy na szlaku jak na rynku we Wroc³awiu. Ludzie ró¿ni: starsi, m³odsi, z psami, z dzieæmi, w trampkach, kozaczkach, w baletkach lub sanda³kach - nie ma ograniczeñ. Wej¶æ mo¿e ka¿dy bez wzglêdu na wiek, ubiór i kondycjê. Góry to sprawdzian tylko i wy³±cznie charakteru!

Pogoda by³a po naszej stronie czyli ¿yczliwie s³onko o¶wieca³o nam szlak a wiatr studzi³ zmêczenie. Piêkny, wrze¶niowy spacer.
Mi³o tu byæ, mi³o mieæ Was za znajomych i towarzyszy przygód ró¿nej tre¶ci! Smile