Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wyjazd KARPACZ- ¦nie¿ka

Posted by maRUDA on 08-09-2013 21:38
#45

kurde! (¿e tak zacznê sw± krótk± relacjê) ¦nie¿ka to wymagaj±ca jednak nieco krzepy góreczka wiêc dosta³am lekki ³omot od przyrody!

T³umy na szlaku jak na rynku we Wroc³awiu. Ludzie ró¿ni: starsi, m³odsi, z psami, z dzieæmi, w trampkach, kozaczkach, w baletkach lub sanda³kach - nie ma ograniczeñ. Wej¶æ mo¿e ka¿dy bez wzglêdu na wiek, ubiór i kondycjê. Góry to sprawdzian tylko i wy³±cznie charakteru!

Pogoda by³a po naszej stronie czyli ¿yczliwie s³onko o¶wieca³o nam szlak a wiatr studzi³ zmêczenie. Piêkny, wrze¶niowy spacer.
Mi³o tu byæ, mi³o mieæ Was za znajomych i towarzyszy przygód ró¿nej tre¶ci! Smile