Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: SIEMA ALL

Posted by Adalbert on 16-10-2012 17:25
#13

Max, wiadomym jest, ¿e najtê¿sze umys³y nie mog± tego wyja¶niæ, ale mam nadziejê, ze Tobie siê to uda....Angry
Faktem jest (co ju¿ wcze¶niej poznali¶my na tym forum), ze ludzie anonimowo mog± siê tu wy¿ywaæ w ka¿dym kierunku, ale konstruktywnych wypowiedzi jest ma³o... To ju¿ widaæ sztuka zanikaj±ca w dzisiejszym narodzie...

Edited by Adalbert on 01-01-1970 00:00