Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: SIEMA ALL

Posted by max37_i_3 on 16-10-2012 09:54
#11

Podepnê siê pod w±tek bo w pewnym stopniu dotyczy nowych osób.

Ostatnio widaæ wzmo¿on± "aktywno¶æ" (cudzys³ów!) nowych i starych osób na forum. Wspomniana "aktywno¶æ" ogranicza siê niestety tylko do zarejestrowania lub/i zalogowania.

Pytanie do Was "aktywni inaczej"- co Was sk³ania aby zarejestrowaæ siê, logowaæ siê i nie wykazywaæ normalnej aktywno¶ci (pisania, brania udzia³u w spotkaniach).

Nie chcecie siê spotykaæ, poznawaæ, integrowaæ, cenicie sobie anonimowo¶æ ? Rozumiem.
Nie macie czasu na realne spotkania, mieszkacie daleko i ciê¿ko Wam dojechaæ do sauny? Rozumiem.

Ale aktywno¶æ czysto "forumowa" nie zagra¿a Waszej anonimowo¶ci, utracie prywatno¶ci i nie wymaga dojazdów i po¶wiecenia cennego czasu na spotkania.

Co Was powstrzymuje aby z "czytacza" przekszta³ciæ siê w "forumowicza"?

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00