Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: SIEMA ALL

Posted by maRUDA on 08-10-2012 19:26
#3

£zy wzruszenia zalewaj± moj± twarz! Tu rodz± siê przyja¼nie!

Faktem jest, ¿e piêknie uda³o nam siê zgraæ. Fajnie tak nawet tylko wspólnie pogapiæ siê w ekran wieczorami. A wieczory coraz d³u¿sze...

Organizator, tak przy okazji, jak ju¿ sam wywo³a³e¶ siê do tablicy, jaki repertuar atrakcji na jesieñ?

Dlaczego nie napisa³e¶ o ca³odniowej wycieczce do WIEDNIA ze zwiedzaniem miasta za 100 z³.??? Nie chcia³e¶ podzieliæ siê tym k±skiem?