Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: SIEMA ALL

Posted by wroclaw80 on 08-10-2012 18:56
#1

Niejednokrotnie rozmawiaj±c na saunie z nowo poznanymi osobami s³yszê jedno "Czytam forum", "¦ledzê" ,"nie wiedzia³em jak zagadaæ". Niektórzy "czaj± siê". Ludki odwagi! Nasze grono to ludzie na poziomie, z poczuciem humoru. Nasze spotkania maj± miejsce co tydzieñ na saunie.
Wystarczy przyj¶æ, jak kto¶ czuje siê niepewny w "realu" mo¿e napisaæ!
Wyje¼dzamy w ró¿ne miejsca ( morze, góry, Czechy) wychodzimy na krêgle, piwo.
KA¯DY z WAS mo¿e do³±czyæ do NAS. Trochê odwagi. !!!

Pamiêtajmy MY TOWORZYMY to forum , atmosferê ,Tu "rodz± siê" przyja¼nie!