Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wspólny GRILL

Posted by maRUDA on 20-09-2012 15:16
#1

Sk³aniam siê ku autu. Daleko mi w okolice o których wspominaliscie a holowania rowerka rowerem jeszcze nie opatentowa³am. Ogarnê wiêc grila.

Wroclaw80 bedzie wieczorem to ustalimy konkrety.

Posted by max37_i_3 on 20-09-2012 15:20
#2

Quote

maRUDA napisa³(a):
Sk³aniam siê ku autu.

A temu misiu siê oczko odklei³o Smile .

Z grilem git, podwiozê jutro.
Jedzenie ka¿dy kupuje sobie rozumiem sam tak?

Posted by maRUDA on 20-09-2012 15:33
#3

Ku autowi??? Teraz lepiej? Wink Pisz mi tu poprawn± formê, proszê.

No nie do¶æ, ¿e Chuck Norris naszego forum to jeszcze pod Bralczykla siê podszywa... Smile

Posted by max37_i_3 on 20-09-2012 15:41
#4

siê skacze, siê p³ywa, siê maszynê do szycia ma to i podszywaæ siê mogê. A co. Ale wtedy dopiero jak sukienkê kole¿ance z Alive uszyjê Pfft

Posted by maRUDA on 20-09-2012 15:46
#5

O kurde, przypomnia³e¶ mi jak± bajerê wczoraj "szyli¶cie" w Alive! To chyba masz nowy ulubiony klub i now± ulubion± kelnerkê???

Za to szycie to i ja siê do Ciebie u¶miechaæ bêdê. Jak udowodnisz, ¿e umiesz a nie, ¿e to tylko taki nowy hak.
Swoj± drog±, o dziwo - dzia³aj±cy hak!

Posted by max37_i_3 on 20-09-2012 16:03
#6

Jaki hak? Pomóc dziewczynie chcia³em Smile. I nadal chcê!
No dobra to kiedy mam zdaæ ten egzamin z szycia? Co¶ konkretnego mam szyæ czy tylko ¶ciegi zmieniaæ z prostych na zygzaki? Nie wiesz komu rêkawicê rzucasz maRuda!

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00

Posted by wroclove on 20-09-2012 19:44
#7

Ale pociskacie pierdo³y.Wiec mo¿e trochê konkretów. O której w sobotê chcecie robiæ tego grilla?Opcja z dzia³k± jest aktualna ale ja bêdê dostêpny dopiero 16-17, wiêc nie wiem czy Wam pasuje zw³aszcza ¿e kto¶ tu wspomina o dzieciach? I co z reszt± naturystycznych ludków nikt wiêcej siê nie pisze?

Posted by maRUDA on 20-09-2012 19:48
#8

No w³a¶nie czekam na jakie¶ konkrety a poza tym, ¿e mam wzi±æ grilla na pok³ad nic nie ustali³am.
Mi pasuje najwcze¶niej o 16 i wiesz, ¿e Twoja dzia³ka to dla mnie idealna lokalizacja. Dzieci s± przeszkod±? Przecie¿ jeste¶my eleganccy zawsze i wszêdzie... Ja po prostu muszê zawin±æ do domu ok. 21 i ju¿.

Posted by max37_i_3 on 20-09-2012 19:52
#9

A co mamy nie pociskaæ pierdó³ jak w³a¶nie nikt nie pisze konkretów? Wroclaw80 mia³ byæ wieczorem i ustaliæ szczegó³y.
Ja, maRuda, Dekiel okre¶lili¶my ju¿ wczoraj swoj± gotowo¶æ. Jeste¶my zwarci i gotowi do wymarszu. Czekamy tylko na gwizdek.

Je¿eli jeste¶cie wolni w SOBOTÊ to godzina 16-17 jest chyba dobr± por±.

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00

Posted by maRUDA on 20-09-2012 19:56
#10

Jakie jutro do pioruna!
To my nie rozmawiamy o SOBOCIE?!

Posted by max37_i_3 on 20-09-2012 19:57
#11

toæ pisze wyra¼nie chyba ¿e w Sobotê. Gdzie ty masz ¿e jutro Smile

Posted by wroclove on 20-09-2012 20:02
#12

No to konkrety:
Grill mam na dzia³ce dowiozê wêgiel i kupiê chleb.
Ka¿dy przynosi dla siebie papu na grilla.
Jak kto¶ siê decyduje to niech pisze na priva, podam telefon bo bramka na dzia³kê jest zamykana.
Ja o Waszej gotowo¶ci nic nie wiedzia³em, pewnie zg³osili¶cie j± w Alivie?

Edited by wroclove on 01-01-1970 00:00

Posted by maRUDA on 20-09-2012 20:03
#13

Ale jeste¶ bezczelny! Przekraczasz wszelkie granice arogancji... Ale my tu znowu taki dialog sobie urz±dzamy a tu nie o to i nie to sednem w±tku.

Czy kto¶ co¶ ustali zanim zasnê? Bo spokoju nie zaznam nie bêd±c pewn± co z naszym grillem!

Gdzie i o której?

Je¶li wa¿ne kto ja naliczy³am 7 osób z forum + 7 ma³olatów.

Posted by max37_i_3 on 20-09-2012 20:06
#14

No i git. Ja mam beczkê DABa 5 L to zabiorê ze sob±.
A to ¼le ¿e w Alive Smile Wa¿ne ¿e skutecznie.
Na wszelki wypadek zorganizujemy z maRud± drugiego grila ¿eby nikt nie czeka³ w kolejce.

Czasami jest okienko "za³±cznik" i idzie to z dysku. Ten wcze¶niejszy (usun±³em ju¿ ) dodany jako link bo wtedy nie by³o okienka "za³±cznik". Teraz jest wiêc dodajê Smile

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00

Posted by maRUDA on 20-09-2012 20:07
#15

Czy Twoja dzia³ka wroclove zniesie taki nat³ok towarzystwa???
I t± beczkê?!

A jednak mo¿na co¶ jako¶ z tymi zdjêciami na forum...

Edited by maRUDA on 01-01-1970 00:00

Posted by wroclove on 20-09-2012 20:13
#16

Nie takie rzeczy znios³a. Beczka spoko damy radê. A co jak pogoda nie dopisze?
Dla ma³olatów na dzia³ce nie mam atrakcji niestety.Za to dla doros³ych co¶ siê znajdzie, trochê jest do przekopaniaGrin

Edited by wroclove on 01-01-1970 00:00

Posted by max37_i_3 on 20-09-2012 20:15
#17

Spoko, co¶ za co¶, Ty nam dzia³kê a my kopanie. Mo¿e byæ. Jak pogody nie bêdzie to do domu nas zaprosisz Smile
Dobra, Co¶ ju¿ wiemy, jutro Pi±tek jeszcze jest na ostateczne dogranie.

Pozdrawiam i robi±c rz±d spadam st±d.

Posted by wroclaw80 on 20-09-2012 21:15
#18

Ustalenia ostateczne! grill zorganizowany bêdzie na dzia³ce wroclove ok 16:00 w sobotê 22.09.2012r. (adres zapewne poda nam wroclove) na priv wiadomo¶ci. Zabieramy jedzonko, poczucie humoru, entuzjazm i ma³± dawkê alkoholu dla zainteresowanych :-).

Mo¿e jakie¶ sugestie, spostrze¿enia szanowne Pañstwo?

Edited by wroclaw80 on 01-01-1970 00:00

Posted by wroclove on 21-09-2012 05:56
#19

Powiedzia³bym ¿e dla pewno¶ci bli¿ej 17tej. Dzia³ka jest na Ul.Jaracza(boczna Nowowiejskiej i Wyszyñskiego, przed Mostami Warszawskimi.Kto nie ma telefonu pisaæ na priv,bo sami nie wejdziecie.
A czemu ma³± dawkê alkoholu,ja chcia³em wzi±¶æ du¿± ale dobra ograniczenia,pewnie przez Czechów i metanolWink.

Posted by arabeska on 21-09-2012 10:29
#20

hm... to mo¿e i ja siê skuszê na ma³± kie³baskê. No i mo¿e przybêdê z mê¿em o ile wyrazi swoje zainteresowanieSmile