Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wspólny GRILL

Posted by wroclaw80 on 07-09-2012 20:13
#1

Witam serdecznie!

Proponujê grill na zakoñczenie lata 2012r. Mianowicie miejsce mamy ju¿ wstêpnie ustalone i chêtni siê te¿ znale¼li :-) . Wybrane miejsce to okolice Nowego Dworu ( dobrze skomunikowane). Proponujê pi±tek ok 17.30 lub sobota, niedziela . Wstêpny termin i dzieñ do dogadania. Proponuje 21-23 wrze¶nia 2012r. Szczegó³y miejsca dostn± osoby zainteresowane na pywatnego e-maila.

Fajnie by³oby przy piwku i kie³basce wspólnie spêdziæ czas :-)

Czekam na Wasze sugestie., propozycje Smile

Posted by kocha on 07-09-2012 20:30
#2

waw w koñcu, jak czas pozwoli pojawiê siê!

Posted by wroclaw80 on 08-09-2012 15:22
#3

Proponuje grilla w okresie 21-22 wrze¶nia :-) aby by³a jasno¶æ

Posted by Adalbert on 08-09-2012 18:13
#4

Propozycja godna uwagiWink Jestem za je¿eli bedê zawiadomiony!!!!

Posted by max37_i_3 on 10-09-2012 16:09
#5

Ja tam nie pamiêtam aby¶my rozmawiali konkretnie na temat terminu Smile. Sam grill owszem ale termin? Chyba ¿e mi co¶ umknê³o Smile
Je¿eli chodzi o mnie to mi pasuj± weekendy 14-16, 29-30.

Posted by Adalbert on 10-09-2012 19:09
#6

Max na najbli¿szym spotkaniu zgramy termin i miejsce... W Aqua by³y lu¼ne rozmowy, ale nic szczególnego nie zapad³oWink

Posted by max37_i_3 on 10-09-2012 20:32
#7

Ok, nie doczyta³em Grin. Wroc³aw80 napisa³ ¿e miejsce mamy ju¿ ustalone a nie termin. To by³a moja nadinterpretacja Smile

Posted by SoulReaper on 11-09-2012 08:24
#8

No to jak co¶ to pi±tki mi pasuje albo soboty, niedziele tak nie do koñca bo rano do pracy trzeba bedzie sie zebrac..
Do tego jak po ostatnim Aqua mówi³em to mam pake brykietu, nierozpakowana, wiec wezmê, i jakie kielbaski.. ze 2 grile sie zko³uje i bedzie miodzio.. Grin

Strza³ka.. Smile

Posted by max37_i_3 on 11-09-2012 11:24
#9

Ja grila mam to moge™ zabrac. Dogramy szczegoly jutro w sky.

Edited by Turysta on 01-01-1970 00:00

Posted by maRUDA on 11-09-2012 11:54
#10

O kurde!!!
I tego w±tku nie widzia³am! Nic mi nie wiadomo o tej imprezce.
I tu kilka ciep³ych s³ów nale¿y siê MOIM ZNAJOMYM ale ograniczê siê do szczerych podziêkowañ!
Kwiaty dla was!

Posted by wroclove on 11-09-2012 12:49
#11

To mo¿e ja opowiem co ostatnio dogrywa³em i mo¿e tak Wroc³aw80 po³±czymy grilla z moj± propozycj±.My¶la³em o wynajêciu statku na jaki¶ zamkniêty rejs po Odrze. Podzwoni³em tu i tam i wygl±da to tak:
Statek nazywa siê Kaczuszka zabiera na pok³ad max 35 osób,by³y te¿ wiêksze ale du¿o dro¿sze i mniejsze max 12 osób to chyba za ma³y.
Wracaj±c do Kaczuszki to godzina wynajêcia kosztuje 380z³. My¶la³em o wynajêciu na 2-3 h.
Jakie to koszty? To zale¿y od ilo¶ci ludzi.
2h-760z³-25osób-30z³ na osobê
30osób-25z³ na osobê
35osób-22z³ na osobê
3h-1140z³-25os-45z³ na osobê
30os-38z³ na osobê
35os-32z³ na osobê
Co w zamian?
P³yniemy statkiem po Odrze gdzie chcemy ale w ramach mo¿liwo¶ci technicznych i pozwoleñ.
Do dyspozycji na statku mamy grill i muzykê.Z g³odu nie umrzemy.
Wiêc nie wiem co Wy na to?
Z armatorem rozmawia³em wstêpnie o ostatnim weekendzie wrze¶nia o konkretnie 29.
Aha wychodz±c z propozycj± wynajêcia statku my¶lê o NAS naturystach ale i o Naszych ¿onach mê¿ach portnerach(erkach)czy znajomych.Mo¿e jak kto¶ nie chce uczestniczyæ w spotkaniach w saunie, czy w plenerze(bo siê wstydzi czy siê krêpuje) to uda siê przekonaæ do takiej integracji na pocz±tek.

Posted by max37_i_3 on 11-09-2012 13:43
#12

Hmm nieglupie to. Popytac musze znajomych, ich zon i partnerow (rek) Smile
Jedzenie jest rozumiem wliczone w cene? Ile kielbasy, kaszanki, stekow na glowe?
Pytam (srednio) powaznie ale chyba jakoÅ› to kalkuluja Smile

Posted by maRUDA on 11-09-2012 16:14
#13

A ten grill to bêdzie czy go nie bêdzie w koñcu? Teraz Ty wroclaw80 ucichles? I to tak rodzinnie bardziej czy tylko dla nas?

Posted by BRS on 12-09-2012 20:45
#14

Quote

wroclove napisa³(a):
To mo¿e ja opowiem co ostatnio dogrywa³em i mo¿e tak Wroc³aw80 po³±czymy grilla z moj± propozycj±.My¶la³em o wynajêciu statku na jaki¶ zamkniêty rejs po Odrze. Podzwoni³em tu i tam i wygl±da to tak:
Statek nazywa siê Kaczuszka zabiera na pok³ad max 35 osób,by³y te¿ wiêksze ale du¿o dro¿sze i mniejsze max 12 osób to chyba za ma³y.
Wracaj±c do Kaczuszki to godzina wynajêcia kosztuje 380z³. My¶la³em o wynajêciu na 2-3 h.
Jakie to koszty? To zale¿y od ilo¶ci ludzi.
2h-760z³-25osób-30z³ na osobê
30osób-25z³ na osobê
35osób-22z³ na osobê
3h-1140z³-25os-45z³ na osobê
30os-38z³ na osobê
35os-32z³ na osobê
Co w zamian?
P³yniemy statkiem po Odrze gdzie chcemy ale w ramach mo¿liwo¶ci technicznych i pozwoleñ.
Do dyspozycji na statku mamy grill i muzykê.Z g³odu nie umrzemy.
Wiêc nie wiem co Wy na to?
Z armatorem rozmawia³em wstêpnie o ostatnim weekendzie wrze¶nia o konkretnie 29.
Aha wychodz±c z propozycj± wynajêcia statku my¶lê o NAS naturystach ale i o Naszych ¿onach mê¿ach portnerach(erkach)czy znajomych.Mo¿e jak kto¶ nie chce uczestniczyæ w spotkaniach w saunie, czy w plenerze(bo siê wstydzi czy siê krêpuje) to uda siê przekonaæ do takiej integracji na pocz±tek.


Fajny pomys³ z tym statkiem, ale...

Trzeba o tej porze roku trafiæ w naprawdê dobra pogodê, mia³em okazje kilka razy p³yn±æ po Odrze statkiem w takich miesi±cach jak wrzesieñ czy maj i uwierzcie na wodzie jest zupe³nie inna temperatura ni¿ na brzegu, po dwugodzinnej przeja¿d¿ce przeziêbniête 3/4 personelu marzy³o ju¿ tylko o chwili kiedy postawi swoja stopê na l±dzie, a Kaczuszka w przeciwieñstwie do innych wiêkszych p³ywaj±cych po Odrze jednostek, takich jak Nereida czy Driada nie ma mesy w której mo¿na by siê by³o ogrzaæ.

Mimo wszystko jestem jednym z chêtnych Smile

Posted by max37_i_3 on 13-09-2012 18:47
#15

my¶lê ¿e z grila w ten weekend nici bo za ma³o czasu zosta³o ¿eby siê zebraæ. Wroc³a80 nie³adnie tak temat rzuciæ i znikn±æ Smile

Posted by Elavi on 13-09-2012 20:37
#16

Ale Wroclaw80 wspomina³ o przysz³ym weekendzie, mo¿e do tego czasu co¶ jeszcze dopisze.

Posted by maRUDA on 13-09-2012 20:39
#17

£ooo rany!
Przecie¿ on ma wakacje i odpoczywa od nas! Zapomnia³am na ¶mieræ niemal¿e.
Jak nastêpny to nastêpny!

Posted by wroclaw80 on 17-09-2012 17:14
#18

Moi kochani nie urwa³em tematu :-) Wygrzewa³em stare ko¶ci za granicami Polski :-) Proponujê ten weekend 21 lub 22 wrze¶nia.
Temat powróci³ do obgadania na SKY, krêglach i oczywi¶cie tutaj na forum

Posted by maRUDA on 20-09-2012 10:04
#19

No dobra, pogadali¶my na krêglach na ten temat, teraz ju¿ mo¿emy porozmawiaæ o szczegó³ach. Sobota tu¿ tu¿ wiêc trzeba organizowaæ siê.
Gdzie i o której? No i najwa¿niejsze KTO?
Ja bêdê z dwoma niepe³noletnimi za³±cznikami.

Posted by max37_i_3 on 20-09-2012 14:19
#20

Ja tak¿e podobnie jak maRuda, Dekiel z trzema. W zwi±zku z tym impreza raczej lajtowa do umiarkowanych godzin tak ¿eby mo¿na by³‚o rowerem wróciæ. MaRuda ty bêdziesz autem czy rowerami? Pytam bo bym Ci grilla podrzuci³ ¿eby go rowerem nie targaæ.
Wroclaw80 jako pomys³odawca propozycji zagêszczaj ruchy Smile

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00