Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wspólny GRILL

Posted by Adalbert on 25-09-2012 12:29
#71

Dementujê pog³oski, jakoby ARABESKA dosta³a Certfikat wy³±cznia na "³adne oczy" (a takie ma) i nie tylko. Zas³u¿y³a sobie na równi z tymi, co walczyli na krêgielni, ale takimi wynikami poszczyciæ siê nie mog±. A jak inaczej, jak nie du¿± kul± krzewi siê naturyzmAngry