Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wspólny GRILL

Posted by SoulReaper on 24-09-2012 15:21
#66

Max... wierzyæ czy nie wierzyæ, oto jest pytanie.

Ale historia udowadnia nam, ¿e za ka¿dym wielkim mê¿czyzn±, za ka¿dym mê¿em stanu, stoi kobieta (w jednym przypadku kot..., ale nie upolityczniajmy siê...)

Kobiety zawsze s± tymi iskrami... wiec mo¿na przypuszczaæ, ¿e nie odbiega to od regu³y i w tym wypadku... Pfft równie¿ obserwuj±c Arabeskê na grillu odnios³em pewne wra¿enie... apropo tych mê¿ów stanu... Grin

Edited by SoulReaper on 01-01-1970 00:00