Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wspólny GRILL

Posted by arabeska on 24-09-2012 12:36
#64

Kochane naguski! ja równie¿ dziêkujê za niezapomniane chwile i wniesiony wk³ad w organizacjêWink
Adalbert! certyfikaty by³y! ale ¿e wrêczono je ju¿ tu¿ przed koñcem imprezy, nie ka¿dy je zapewne pamiêtaPfft Baardzo dziêkujemy bo s± naprawdê perfekcyjne pod ka¿dym wzglêdem!
Rozumiem, ¿e ten mój to tak dla zachêty, ¿ebym siê nie czu³a pokrzywdzona kiedy to wroclove mia³ wrêczany swój.
Tak czy owak naci±gany nie jest, bo swój wk³ad w szerzenie naturyzmu mam i co wiêcej!- tu siê pochwalê- nie tylko dolno¶l±skiegoWink

Edited by arabeska on 01-01-1970 00:00