Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wspólny GRILL

Posted by max37_i_3 on 21-09-2012 20:35
#49

Nie zapominaj ¿e bêdziemy z m³odzie¿± i to rowerami, w Alive to mo¿emy i¶æ "w trupaka" ale tutaj dwa, trzy piwka i koniec.

Tak! Jak za dawnych lat bêdziemy szabrowaæ inne dzia³ki tyle ¿e z broni± Smile

Choæ jak teraz sobie my¶lê to nie wiem czy maRudzie mo¿na daæ broñ do rêki. Jak nic dostanê kulkê w d..ê, choæ pewnie ca³± seri± mi pojedzie za to moje ci±gle "wspó³zawodnictwo"!.

Edited by max37_i_3 on 21-09-2012 20:42