Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wspólny GRILL

Posted by wroclove on 20-09-2012 20:44
#27

Ale pociskacie pierdo³y.Wiec mo¿e trochê konkretów. O której w sobotê chcecie robiæ tego grilla?Opcja z dzia³k± jest aktualna ale ja bêdê dostêpny dopiero 16-17, wiêc nie wiem czy Wam pasuje zw³aszcza ¿e kto¶ tu wspomina o dzieciach? I co z reszt± naturystycznych ludków nikt wiêcej siê nie pisze?