Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wspólny GRILL

Posted by maRUDA on 20-09-2012 10:04
#19

No dobra, pogadali¶my na krêglach na ten temat, teraz ju¿ mo¿emy porozmawiaæ o szczegó³ach. Sobota tu¿ tu¿ wiêc trzeba organizowaæ siê.
Gdzie i o której? No i najwa¿niejsze KTO?
Ja bêdê z dwoma niepe³noletnimi za³±cznikami.