Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wspólny GRILL

Posted by BRS on 12-09-2012 20:45
#14

Quote

wroclove napisa³(a):
To mo¿e ja opowiem co ostatnio dogrywa³em i mo¿e tak Wroc³aw80 po³±czymy grilla z moj± propozycj±.My¶la³em o wynajêciu statku na jaki¶ zamkniêty rejs po Odrze. Podzwoni³em tu i tam i wygl±da to tak:
Statek nazywa siê Kaczuszka zabiera na pok³ad max 35 osób,by³y te¿ wiêksze ale du¿o dro¿sze i mniejsze max 12 osób to chyba za ma³y.
Wracaj±c do Kaczuszki to godzina wynajêcia kosztuje 380z³. My¶la³em o wynajêciu na 2-3 h.
Jakie to koszty? To zale¿y od ilo¶ci ludzi.
2h-760z³-25osób-30z³ na osobê
30osób-25z³ na osobê
35osób-22z³ na osobê
3h-1140z³-25os-45z³ na osobê
30os-38z³ na osobê
35os-32z³ na osobê
Co w zamian?
P³yniemy statkiem po Odrze gdzie chcemy ale w ramach mo¿liwo¶ci technicznych i pozwoleñ.
Do dyspozycji na statku mamy grill i muzykê.Z g³odu nie umrzemy.
Wiêc nie wiem co Wy na to?
Z armatorem rozmawia³em wstêpnie o ostatnim weekendzie wrze¶nia o konkretnie 29.
Aha wychodz±c z propozycj± wynajêcia statku my¶lê o NAS naturystach ale i o Naszych ¿onach mê¿ach portnerach(erkach)czy znajomych.Mo¿e jak kto¶ nie chce uczestniczyæ w spotkaniach w saunie, czy w plenerze(bo siê wstydzi czy siê krêpuje) to uda siê przekonaæ do takiej integracji na pocz±tek.


Fajny pomys³ z tym statkiem, ale...

Trzeba o tej porze roku trafiæ w naprawdê dobra pogodê, mia³em okazje kilka razy p³yn±æ po Odrze statkiem w takich miesi±cach jak wrzesieñ czy maj i uwierzcie na wodzie jest zupe³nie inna temperatura ni¿ na brzegu, po dwugodzinnej przeja¿d¿ce przeziêbniête 3/4 personelu marzy³o ju¿ tylko o chwili kiedy postawi swoja stopê na l±dzie, a Kaczuszka w przeciwieñstwie do innych wiêkszych p³ywaj±cych po Odrze jednostek, takich jak Nereida czy Driada nie ma mesy w której mo¿na by siê by³o ogrzaæ.

Mimo wszystko jestem jednym z chêtnych Smile