Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Rozbudowa saunarium w Aqua

Posted by Gregorivs on 16-08-2012 23:02
#1

Jak informuje nas Gazeta Wr.:

http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/638255,we-wroclawskim-aquaparku-bedzie-wiecej-saun-wizualizacje,id,t.html

Oby rzeczywi¶cie rozbudowa nie spowodowa³a wzrostu cen i wprowadzenia niekorzystnych zmian np. w regulaminie...

Pozdr.
Gr.

Edited by Admin on 01-01-1970 01:00

Posted by wroclove on 17-08-2012 09:57
#2

Z wielkiej chmury ma³y deszcz z t± rozbudow±.
Mia³o byæ du¿o wiêcej nowo¶ci, banie, mini termy i inne bajery a wybuduj± 3 sauny dla roz³adowania t³oku zw³aszcza na ceremoniach. Szkoda.

Posted by Gregorivs on 17-08-2012 23:15
#3

No có¿, gdzie¶ tych, którzy chc± zap³aciæ, trzeba upchn±æ... Skoro jest popyt... A w interesach wiadomo, jak najmniejszym kosztem.

Posted by Elavi on 18-08-2012 13:21
#4

Buduj± co¶ - ¼le, nie buduj± - te¿ ¼le. Obudzili siê w was prawdziwi Polacy ;/

Mi siê jak najbardziej podoba Smile

Posted by wroclove on 18-08-2012 21:24
#5

Ja nie powiedzia³em ¿e ¼le. Jak Nasza delegacja by³a na spotkaniu z przedstawicielami Aqua to przedstawiali rozbudowê jako du¿o wiêksz± i z liczniejszymi atrakcjami. Widocznie co¶ nie wysz³o.
Lepszy rydz ni¿ nic.
Bêd±c wczoraj w WPW widzia³em pierwsze efekty powiêkszania saunarium. Od strony saun tego nie widaæ ale od zewnêtrznych baseników dzieciêcych ju¿ tak. Mam nadziejê, ¿e powiêkszenie odbêdzie siê kosztem czê¶ci zewnêtrznej ale rekreacyjnej.

Edited by Admin on 01-01-1970 01:00

Posted by Jacek90 on 08-11-2012 16:25
#6

Tak aktualizacja co do rozbudowy.

http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/694489,moj-reporter-kiedy-aquapark-odbuduje-saune-i-czy-wroci-do,id,t.html

P.S Ciekawi mnie jak oni edykuja jak tyle osób w strojach korzysta.

Edited by Admin on 01-01-1970 01:00

Posted by Adalbert on 08-11-2012 20:45
#7

Przejrza³em, poczyta³em sobie i czekam na efekty prac budowlanych. Jednak ze Sky nie zabardzo chce mi siê przenosiæ, bo atmosfera panuj±ca tam z Waszym jednocze¶nie udzia³em jest cudowna i to mi odpowiada!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Posted by Jacek90 on 08-11-2012 21:51
#8

Pewnie jest to prawda ze SKY jest lepsze(chocia¿ sam jeszcze nie by³em ale mo¿e uda siê jako¶ wybraæ ale na pewno nie bêdzie to ¶roda w tym miesi±cuAngry) ale okres wiosenno-letni ogród taki jak by³ w WPW to siê przyda.

Posted by maRUDA on 11-12-2012 19:20
#9

Nooo dobraaa! To niech¿e bêdê pionierk± w opisaniu nowej sytuacji w naszym aquaparku!

Nie zak³adajcie ró¿owych okularów do czytania bo wystarczy, ¿e ja je mam i relacja do¶æ lukrowa bêdzie (jak na nie-zwolenniczkê aquaparku).

Otó¿ wiele dobrego wydarzy³o siê przy Borowskiej! Wyobra¿acie sobie to miejsce bez t³umów? Wyobra¿acie sobie pustaw± parow± w hallu g³ównym? Podejrzewam, ¿e ciê¿ko z tym bo nigdy tam jeszcze tego nie by³o. Od teraz nie musicie wytê¿aæ wyobra¼ni - wystarczy pój¶æ i przekonaæ siê na w³asnej skórze. Byæ mo¿e pora i dzieñ tygodnia (20.30-22.30 w poniedzia³ek) sprzyja³y luzowi na salonach sauny ale wydaje mi siê, ¿e rozbudowa roz³adowa³a napiêcie zwi±zane z nerwowym poszukiwaniem miejsca do usadowienia czterech liter.

Przyby³y, jak wiadomo z wcze¶niejszych relacji, a¿ 4 nowe pomieszczenia.

1. fiñska wielka - 2 pary drzwi, 2 poziomy ³aw, pod¶wietlany sufit. Przy okazji trenujemy chodzenie po roz¿arzonych wêglach - ledwo ustaæ mo¿na a na korytarzu ¶lisko jak na lodzie. Ceremonie nie zamykaj± drzwi - ludki wchodz± i wychodz± jak i kiedy chc±. Bardzo jasno.

2. parowa rzymska - z ogrzewan± pod³og± - istny miód bo od do³u zawsze ci±gnie. Brakuje zró¿nicowania poziomów - s± tylko ³awki.

3. fiñska buda na zewn±trz - piêkne wykonanie, ogromne bele, deski ociekaj±ce i pachn±ce ¿ywic± ale niestety NIEDOGRZANA. Bardzo nierównomiernie rozk³ada siê temperatura, po nogach ci±gnie a g³owa p³onie. Na dolnej ³awie nie ma opcji na zgrzanie siê. Filar na ¶rodku skutecznie odcina³ mnie od ceremonialnych podmuchów.

3. fiñska babska - ku mojej uciesze ¶wieci³a pustkami! £adnie wykonana, nad piecem kamienna ¶cianka, obok w ¶cianie niby solne kamienie (a mo¿e nie niby). Niewielki pokój z prysznicami do ch³odzenia siê i rega³ z pó³kami - ot ca³a atrakcja.

Posted by Alien on 11-12-2012 20:24
#10

Czyli Twoje wra¿enia maRudka pokrywaja sie z moimi. Ale u mnie doszed³ jeden dodatkowy wariant... niesamowite wra¿enie. K±piel w baseniku zewnêtrznym. Temperatura na zewn±trz minus siedem stopnia i plywanie, w zimnej szczypi±cej skórê wodzie.
W fiñskiej babskiej nie bylem. Nastêpnym razem zawêdrujê tam. Ale wiadomo, dwie godzinki to malo.

Posted by Elavi on 12-12-2012 00:17
#11

Alien, ale basenu to oni chyba nie dobudowali? On tam ci±gle jest.. Wiêc ¿adna nowo¶æ.

maRUDA, dziêki za relacjê. Rozumiem, ¿e bêdziemy propagowaæ naturyzm w babskiej? Grin

Posted by wroclaw80 on 13-12-2012 18:19
#12

Podziele siê refleksj± na temat rozbudowy WPW. Wra¿enie pozytywne. Mianowicie powsta³a nowa ³a¿nia parowa podobna jak na Teatralnej :-), 2 sauny suche fiñska na zwen±trz robi "bajeczne" wra¿enia gdy jest pod¶wietlona i ¶nieg po którym razem z uzestnikamii biegali¶my na boso w kierunku basenu przy - 9 stopni.
Sauna ma³a ale prztulna. Wewnêtrzna sucha robi tak¿e wra¿enie rozmiarami. Opis ju¿ by³ wiêc nie bêdê sie dublowa³. Ogólnie du¿o ludzi wczoraj by³o. Czy¿by natury¶ci Nas czytali? Du¿o osób swobodnie paradowa³o jak nale¿y w kulturze saunowania ( jak to zauwa¿y³ w po¶cie TURYSTA)

OGÓLNIE POLECAM!!!

Niezdcydowanych zapraszam!

Posted by Alien on 13-12-2012 20:03
#13

Elavi... on tam ciagle jest, to prawda, ale lata juz nie ma. Jest lód, ¶nieg i ujemne temperatury. Je¿eli tego nie zauwa¿y³as radze popatrzeæ przez okno i czasem wyj¶æ z domku.

Posted by ckwrc on 13-12-2012 22:50
#14

W³a¶nie przyjechali¶my rowerami od znajomych ale spojrza³em przez to okno... Patrze, na oko bêdzie +3...

Posted by max37_i_3 on 28-12-2012 15:02
#15

Wczoraj mieli¶my przyjemno¶æ odwiedziæ nowe sauny w WPW w godzinach 15-17 i wygl±da to bardzo fajnie. Niestety nowa parowa bardzo zimna, prawie wcale nie by³o tam pary. Na zewn±trz dwie osoby z personelu majstrowa³y co¶ przy elektryce wiêc pewnie jaka¶ awaria nast±pi³a. Szkoda bo musieli¶my przenie¶æ siê do starej parowej. Tam ju¿ by³o bardzo dobrze.

"Du¿a drewniana" przestronna i w sam raz na posiedzenie i zrelaksowanie siê. Osób oko³o 10 wiêc mo¿na by³o przebieraæ w wolnych miejscach niczym w przys³owiowych brukselkach.

Wiêkszo¶æ osób w saunach bez okryæ do¶æ swobodnie choæ Panie raczej niechêtnie pozbywa³y siê rêczników.

Niestety przegapiali¶my ceremoniê na któr± czekali¶my w "du¿ej drewnianej" i do g³owy nam nie przysz³o ¿e jest jeszcze "ma³a drewniana" w ogrodzie. Konstrukcja do¶æ ciekawa tylko ten s³up na ¶rodku mi jako¶ nie le¿y Smile. Szkoda ¿e droga do basenu do¶æ d³uga bo lekko ostyg³em zanim skoczy³em do wody. Mogli pomy¶leæ o innym ustanowieniu drzwi tak ¿eby wychodz±c mia³o siê basen na przeciwko.

I co mnie zaskoczy³o to wy³±czony prysznic przy basenie. Wyszed³em rozgrzany, chcia³em siê przed zanurzeniem op³ukaæ a tutaj wody niet. Niestety przyznam siê bez bicia ¿e skoczy³em do wody nie op³ukawszy siê. Wiem, wiocha straszna Sad

Posted by Turysta on 29-12-2012 00:13
#16

Quote

max37 napisa³(a):
I co mnie zaskoczy³o to wy³±czony prysznic przy basenie. Wyszed³em rozgrzany, chcia³em siê przed zanurzeniem op³ukaæ a tutaj wody niet. Niestety przyznam siê bez bicia ¿e skoczy³em do wody nie op³ukawszy siê. Wiem, wiocha straszna Sad


Typowa sytuacja w Aqua.
Jak temperatura na zewn±trz wynosi nie wiêcej ni¿ +5C prysznice przy basenie zewnêtrznym s± 'off'.
Wracaæ do wewn±trz by siê sch³odziæ nie ma sensu, tak¿e nie przejmuj siê - wiochy nie zaliczy³e¶ Smile

Posted by max37_i_3 on 31-12-2012 18:03
#17

Mimo wszystko ¼le mi z tym Sad.
Tym bardziej ¿e byli¶my tak¿e wczoraj i znowu to zrobi³em Pfft

Ale i tak pewna parka przebi³a mnie - on w bermudach po kolana a ona w stroju k±pielowym paradowali po wszystkich saunach po kolei. W nowej parowej ona o dziwo wiedzia³a do czego s³u¿y w±¿ (szkoda ¿e przespa³a lekcje gdzie by³o omawiane ¿e strój zostawiamy w domu) wiêc sp³uka³a ³awkê i usiad³a. Odpowiadaj±c na liczne pytania odpowiadam ¿e usiad³a w stroju. Za chwilê wszed³ On w swoich piêknych bermudach. Ale to by³o jeszcze nic.

Siedzimy sobie w d¿akuzi ju¿ po saunie i prysznicu a tu wychodzi z sauny ona i ³aduje siê po schodkach do wody jak gdyby nigdy nic. Jak wó³ tablica ¿e zakaz wchodzenie w strojach no ale widaæ literki by³y za ma³e.
My (+ jeszcze jeden u¿ytkownik) zwracamy uwagê ze w strojach siê nie wchodzi. No i co us³yszeli¶my? Kto¶ zgadnie? Us³yszeli¶my ¿e ... ona siê tylko op³ukaæ wesz³a i ju¿ wychodzi.

No i jak tu byæ spokojnym ??
Oby Nowy rok by³ pod tym wzglêdem lepszy. Tego sobie i Wam wszystkim ¿yczê Smile

Posted by Turysta on 31-12-2012 19:46
#18

Hmm... ciekawe to podej¶cie co poniektórych osób...
Wczoraj te¿ wyskoczy³em do Aqua no i powiem, ¿e by³o ró¿nie czyli 'amplituda' w ca³ym zakresie.
Wiadomo, ¿e w oczy rzucaj± siê osoby wyró¿niaj±ce, a by³o takich kilka. W nowej parowej para tekstylnych widz±c samych golasów wewn±trz (zabawi³a mo¿e minut dwie) szybko wysz³a, na ceremoniach czy pod prysznicem sytuacja powoli zmierza do normalno¶ci. Oczywi¶cie, ¿e jeszcze daleko ale poprawê wiadaæ, widaæ.

"Je¶li wlaz³e¶ miêdzy kruki musisz krakaæ jak i one" - kwestia czasu i bêdzie tak, ¿e tekstylni w saunach bêd± policzalni na palcach jednej rêki. Nie ma innej opcji sami siê przekonaj±, ¿e bez strojów ³atwiej i d³u¿ej wyciskaæ poty ani¿eli owiniêty w rêcznik niczym beduin szukaj±cy oazy gdzie¶ na pustyni...

A nawi±zuj±c do tematu to cieszê siê, ¿e wkrótce spalona kilosauna po odbudowie do³±czy do reszty i naprawdê saunarium zmienia siê na du¿y plus. Do tego dosz³y "stoliczki" na zewn±trz w lecie bêdzie fajowo. Obiekt naprawdê ro¶nie i tylko szkoda, ¿e "noce dla naturystów" nie wypali³y bo miejsce ¶wietne. No có¿ mo¿e to jeszcze nie koniec marzeñ.. albo raczej ¿yczenie na Nowy Rok? Smile

Posted by Alien on 01-01-2013 17:07
#19

No tak... mam inne do¶wiadczenia. Na dziesiec ludków w saunie kamiennej, tej "starej" tylko ja siedze jak boski turecki, przyzwoicie na reczniczku pod pupcia i pod stopami. Reszta owinieta w ró¿nego rodzaje szmatki typu frote i prze¶cieradla a pod spodem... bermudy i stroje k±pielowe.
A w pomieszczeniu schladzania, przy prysznicach, na delikatna sugestie ze nalezy zmyc wypociny przed wejsciem do malego baseniku... spotykam sie z agresja. Nie pomaga promienny usmiech, fasio jest zagniewany i dalej agesywny.
Inna sprawa... trzaskanie drzwiami przy wejsciu do sauny finskiej i obok do tej... nie wiem jak sie nazywa ale tej "starej" kabinki. Trzaskaja tak, jak by pierwszy raz spotkali sie z takim wynalazkiem jak drzwi. Moze w domku snopek siana wystarcza. A moze koza zjadla?
Czasem mam wrazenie ze zaczynaja dominowac zawstydzeni i zakompleksieni tekstylni z... przewaga kobiet. Na nasze szczescie wnosimy w to srodowisko i ten "tlum" nieco luzu i ¶wie¿ego powiewu, na nasze ciala.

Posted by Elavi on 24-12-2013 08:46
#20

Nowa sauna infrared oraz co¶ jeszcze. Wszystkiego dowiemy siê pod koniec stycznia.

Wiêcej Tu:
http://www.tuwroclaw.com/wywiady,to-co-w-przyszlosci-powstanie-w-aquaparku-nie-bedzie-juz-zwiazane-z-woda,wyw4-2408.html

Edited by Admin on 01-01-1970 01:00