Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Rozbudowa saunarium w Aqua

Posted by Turysta on 31-12-2012 19:46
#18

Hmm... ciekawe to podej¶cie co poniektórych osób...
Wczoraj te¿ wyskoczy³em do Aqua no i powiem, ¿e by³o ró¿nie czyli 'amplituda' w ca³ym zakresie.
Wiadomo, ¿e w oczy rzucaj± siê osoby wyró¿niaj±ce, a by³o takich kilka. W nowej parowej para tekstylnych widz±c samych golasów wewn±trz (zabawi³a mo¿e minut dwie) szybko wysz³a, na ceremoniach czy pod prysznicem sytuacja powoli zmierza do normalno¶ci. Oczywi¶cie, ¿e jeszcze daleko ale poprawê wiadaæ, widaæ.

"Je¶li wlaz³e¶ miêdzy kruki musisz krakaæ jak i one" - kwestia czasu i bêdzie tak, ¿e tekstylni w saunach bêd± policzalni na palcach jednej rêki. Nie ma innej opcji sami siê przekonaj±, ¿e bez strojów ³atwiej i d³u¿ej wyciskaæ poty ani¿eli owiniêty w rêcznik niczym beduin szukaj±cy oazy gdzie¶ na pustyni...

A nawi±zuj±c do tematu to cieszê siê, ¿e wkrótce spalona kilosauna po odbudowie do³±czy do reszty i naprawdê saunarium zmienia siê na du¿y plus. Do tego dosz³y "stoliczki" na zewn±trz w lecie bêdzie fajowo. Obiekt naprawdê ro¶nie i tylko szkoda, ¿e "noce dla naturystów" nie wypali³y bo miejsce ¶wietne. No có¿ mo¿e to jeszcze nie koniec marzeñ.. albo raczej ¿yczenie na Nowy Rok? Smile