Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Rozbudowa saunarium w Aqua

Posted by max37_i_3 on 31-12-2012 18:03
#17

Mimo wszystko ¼le mi z tym Sad.
Tym bardziej ¿e byli¶my tak¿e wczoraj i znowu to zrobi³em Pfft

Ale i tak pewna parka przebi³a mnie - on w bermudach po kolana a ona w stroju k±pielowym paradowali po wszystkich saunach po kolei. W nowej parowej ona o dziwo wiedzia³a do czego s³u¿y w±¿ (szkoda ¿e przespa³a lekcje gdzie by³o omawiane ¿e strój zostawiamy w domu) wiêc sp³uka³a ³awkê i usiad³a. Odpowiadaj±c na liczne pytania odpowiadam ¿e usiad³a w stroju. Za chwilê wszed³ On w swoich piêknych bermudach. Ale to by³o jeszcze nic.

Siedzimy sobie w d¿akuzi ju¿ po saunie i prysznicu a tu wychodzi z sauny ona i ³aduje siê po schodkach do wody jak gdyby nigdy nic. Jak wó³ tablica ¿e zakaz wchodzenie w strojach no ale widaæ literki by³y za ma³e.
My (+ jeszcze jeden u¿ytkownik) zwracamy uwagê ze w strojach siê nie wchodzi. No i co us³yszeli¶my? Kto¶ zgadnie? Us³yszeli¶my ¿e ... ona siê tylko op³ukaæ wesz³a i ju¿ wychodzi.

No i jak tu byæ spokojnym ??
Oby Nowy rok by³ pod tym wzglêdem lepszy. Tego sobie i Wam wszystkim ¿yczê Smile