Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Rozbudowa saunarium w Aqua

Posted by max37_i_3 on 28-12-2012 15:02
#15

Wczoraj mieli¶my przyjemno¶æ odwiedziæ nowe sauny w WPW w godzinach 15-17 i wygl±da to bardzo fajnie. Niestety nowa parowa bardzo zimna, prawie wcale nie by³o tam pary. Na zewn±trz dwie osoby z personelu majstrowa³y co¶ przy elektryce wiêc pewnie jaka¶ awaria nast±pi³a. Szkoda bo musieli¶my przenie¶æ siê do starej parowej. Tam ju¿ by³o bardzo dobrze.

"Du¿a drewniana" przestronna i w sam raz na posiedzenie i zrelaksowanie siê. Osób oko³o 10 wiêc mo¿na by³o przebieraæ w wolnych miejscach niczym w przys³owiowych brukselkach.

Wiêkszo¶æ osób w saunach bez okryæ do¶æ swobodnie choæ Panie raczej niechêtnie pozbywa³y siê rêczników.

Niestety przegapiali¶my ceremoniê na któr± czekali¶my w "du¿ej drewnianej" i do g³owy nam nie przysz³o ¿e jest jeszcze "ma³a drewniana" w ogrodzie. Konstrukcja do¶æ ciekawa tylko ten s³up na ¶rodku mi jako¶ nie le¿y Smile. Szkoda ¿e droga do basenu do¶æ d³uga bo lekko ostyg³em zanim skoczy³em do wody. Mogli pomy¶leæ o innym ustanowieniu drzwi tak ¿eby wychodz±c mia³o siê basen na przeciwko.

I co mnie zaskoczy³o to wy³±czony prysznic przy basenie. Wyszed³em rozgrzany, chcia³em siê przed zanurzeniem op³ukaæ a tutaj wody niet. Niestety przyznam siê bez bicia ¿e skoczy³em do wody nie op³ukawszy siê. Wiem, wiocha straszna Sad