Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Rozbudowa saunarium w Aqua

Posted by maRUDA on 11-12-2012 19:20
#9

Nooo dobraaa! To niech¿e bêdê pionierk± w opisaniu nowej sytuacji w naszym aquaparku!

Nie zak³adajcie ró¿owych okularów do czytania bo wystarczy, ¿e ja je mam i relacja do¶æ lukrowa bêdzie (jak na nie-zwolenniczkê aquaparku).

Otó¿ wiele dobrego wydarzy³o siê przy Borowskiej! Wyobra¿acie sobie to miejsce bez t³umów? Wyobra¿acie sobie pustaw± parow± w hallu g³ównym? Podejrzewam, ¿e ciê¿ko z tym bo nigdy tam jeszcze tego nie by³o. Od teraz nie musicie wytê¿aæ wyobra¼ni - wystarczy pój¶æ i przekonaæ siê na w³asnej skórze. Byæ mo¿e pora i dzieñ tygodnia (20.30-22.30 w poniedzia³ek) sprzyja³y luzowi na salonach sauny ale wydaje mi siê, ¿e rozbudowa roz³adowa³a napiêcie zwi±zane z nerwowym poszukiwaniem miejsca do usadowienia czterech liter.

Przyby³y, jak wiadomo z wcze¶niejszych relacji, a¿ 4 nowe pomieszczenia.

1. fiñska wielka - 2 pary drzwi, 2 poziomy ³aw, pod¶wietlany sufit. Przy okazji trenujemy chodzenie po roz¿arzonych wêglach - ledwo ustaæ mo¿na a na korytarzu ¶lisko jak na lodzie. Ceremonie nie zamykaj± drzwi - ludki wchodz± i wychodz± jak i kiedy chc±. Bardzo jasno.

2. parowa rzymska - z ogrzewan± pod³og± - istny miód bo od do³u zawsze ci±gnie. Brakuje zró¿nicowania poziomów - s± tylko ³awki.

3. fiñska buda na zewn±trz - piêkne wykonanie, ogromne bele, deski ociekaj±ce i pachn±ce ¿ywic± ale niestety NIEDOGRZANA. Bardzo nierównomiernie rozk³ada siê temperatura, po nogach ci±gnie a g³owa p³onie. Na dolnej ³awie nie ma opcji na zgrzanie siê. Filar na ¶rodku skutecznie odcina³ mnie od ceremonialnych podmuchów.

3. fiñska babska - ku mojej uciesze ¶wieci³a pustkami! £adnie wykonana, nad piecem kamienna ¶cianka, obok w ¶cianie niby solne kamienie (a mo¿e nie niby). Niewielki pokój z prysznicami do ch³odzenia siê i rega³ z pó³kami - ot ca³a atrakcja.